1. Metody behawioralne w ocenie zachowań konsumentów na rynku energii elektrycznej

Behavioral methods used to study consumer behaviour on the electricity market
 Rafał Nagaj
zniekształcenia poznawcze, ekonomia behawioralna, metody eksperymentalne, rynek energii elektrycznej

2. Wybrane zagadnienia optymalizacyjne w klastrach energii

Selected optimization issues in the energy clusters
 Maciej Sołtysik, Mariusz Kozakiewicz
klaster energii, koordynator, rynek energii, optymalizacja

3. Analiza wpływu ruchu próbnego nowobudowanych jednostek wytwórczych na ceny godzinowe na rynku bilansującym

Analysis of the impact of recently built generating units' test run on hourly electricity prices on balancing market
 Krzysztof Badyda, Michał Kuźniewski
rynek bilansujący, ceny energii, OZE, ruch próbny Jednostek Wytwórczych

4. Oczekiwania użytkowników w Portugalii, Holandii i Polsce wobec domowego systemu zarządzania energią i usługi active demand

Preferences of users in Portugal, the Netherlands and Poland for the home energy management and active demand response system
 Jarosław Kowalski, Bożena E. Matusiak
rynek energii, zarządzanie aktywną stroną popytową i elastycznością, badania społeczne

5. Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych

Building a central laboratory of implementations Lublin Technology - possibility of effective integration of different energy technologies
 Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka
fotowoltaika, kogeneracja, efektywność ekonomiczna

6. Funkcja celu elektrociepłowni i jej ograniczenia

Optimisation objective function of CHP and its constraints
 Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
maksymalizacja zysku, elektrociepłownia, model rynku

7. Usługi systemowe realizowane przez energetykę wiatrową o różnym stopniu integracji z systemem elektroenergetycznym

The provision of ancillary services by wind power plants in selected European countries
 Michał Połecki, Dariusz Baczyński
rynek energii, usługi systemowe, rynek mocy, rynek bilansujący, energetyka wiatrowa

8. Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia

Assessment of PV generation impacts on voltage regulation effectivity in LV network systems
 Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek, Klara Sereja
mikrogeneracja, regulacja napięcia

9. Analiza porównawcza kosztów społecznych składowania i spalania odpadów komunalnych

Comparative analysis of social costs of waste disposal and waste incineration
 Paweł Małyska
odpady, gospodarka odpadami, spalarnia, koszty wewnętrzne, koszty zewnętrzne, koszty społeczne

10. Koszty eksploatacji pomp ciepła

Operating costs of heat pumps
 Filip Kagankiewicz
pompy ciepła, OZE, energetyka, ogrzewanie

11. Analiza techniczna i elementarna wybranych rodzajów biomasy oraz węgla kamiennego

Technical and elementary analysis selected types of biomass and coal
 Jan C. Stępień, Antoni Salij, Krzysztof Psuj
biomasa, węgiel kamienny, parametry energetyczne

12. Analiza porównawcza przydatności energetycznej wybranych gatunków biomasy

Comparative analysis of energy suitability of selected biomass species
 Magdalena Kocyba, Krystian Szczepański
wartość opałowa, zboża, pellety, słoma, ekogroszek

13. Powłoki natryskiwane plazmowo dla potrzeb gospodarki cieplnej

Coatings sprayed by plasma for industrial needs
 Sławomir Morel, Wojciech Małek
powłoki, przewodność cieplna, efektywność energetyczna, trwałość eksploatacyjna

14. Formulations of parametric models for energy and power system elements in the aspect of control quality improvements

Przygotowanie modelu parametrycznego elementów układów energetycznych w aspekcie poprawy jakości sterowania
 Dorota Wójcicka-Migasiuk, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk
parametric identification models, thermal systems