Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Off-design analysis of MCFC hybrid system Rynek98/24 6.00PLN
Power augmentation of PGE Gorzow’s gas turbine by steam injection – thermodynamic overview Rynek98/25 6.00PLN
Energy market as a virtual organisation and communication-oriented smartgrid Rynek98/26 6.00PLN
Management method of last mile communication networks in smart grid systems Rynek98/27 6.00PLN
Smart distribution grids importance in smart grids development Rynek98/28 6.00PLN
Koszty prac rozwojowych w elektrociepłowni REC2011/32 6.00PLN
Ile ciepła latem potrzebuje EC Wrocław? REC2011/30 6.00PLN
Instalacje suszenia węgla brunatnego na świecie REC2011/1 6.00PLN
Badania suszenia węgla brunatnego w suszarce obrotowej REC2011/2 6.00PLN
Układ suszenia węgla brunatnego z zastosowaniem pompy ciepła REC2011/3 6.00PLN
Badania procesu suszenia węgla prowadzonego metodą „impinging jet” REC2011/4 6.00PLN
Stanowisko do badań suszenia węgla metodą podciśnieniową REC2011/5 6.00PLN
Instalacja pomiarowa wielkości procesowych w fluidalnej suszarce węgla brunatnego REC2011/6 6.00PLN
Badanie przepływów dwufazowych w suszarkach fluidalnych REC2011/7 6.00PLN
Właściwości termokinetyczne węgla brunatnego w procesie suszenia fluidalnego REC2011/8 6.00PLN
Time behaviour of total suspended particles emissions during wood combustion REC2011/9 6.00PLN
Problems of determination of biomass ash fusibility characteristic temperatures REC2011/10 6.00PLN
Instalacja do termicznej utylizacji osadów ściekowych metodą „K” REC2011/11 6.00PLN
Termiczna utylizacja zużytych tłuszczy spożywczych REC2011/12 6.00PLN
Urzędowa regulacja obrotu ciepłem obowiązek zakupu ciepła wsparciem dla ciepła ze źródeł odnawialnych REC2011/13 6.00PLN
Efektywność energetyczna miejskich sieci ciepłowniczych REC2011/14 6.00PLN
Techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji urządzeń węzłów cieplnych warszawskiego systemu ciepłowniczego REC2011/15 6.00PLN
Regulacja procesów cieplnych w budynkach REC2011/16 6.00PLN
Efektywność energetyczna systemu zaopatrzenia w energię obiektu szpitalnego REC2011/17 6.00PLN
Analiza porównawcza sezonowej energochłonności ogrzewania lokalnej zbiorowości budynków edukacyjnych REC2011/18 6.00PLN
Składniki rozliczeniowe kosztu ogrzewania budynku wielolokalowego REC2011/19 6.00PLN
Wybór metody pomiarowego wyznaczania charakterystyki energetycznej obiektów dla zastosowania w procesie certyfikacji budynków REC2011/20 6.00PLN
Wpływ systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną REC2011/21 6.00PLN
Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła w budynku REC2011/22 6.00PLN
Wpływ modelowania infiltracji powietrza na bilans cieplny w budynku mieszkalnym REC2011/23 6.00PLN
Problemy związane z ochroną cieplną budynków muzealnych REC2011/24 6.00PLN
Wykorzystanie układów gazowo-powietrznych w ciepłownictwie REC2011/25 6.00PLN
Mikro-kogeneracyjne systemy słoneczne REC2011/26 6.00PLN
Ocena i dobór technologii przygotowania paliwa dla kogeneracyjnego układu opartego na ogniwie paliwowym SOFC w energetyce rozproszonej REC2011/27 6.00PLN
Ekologiczno-ekonomiczne aspekty produkcji ciepła z różnych paliw i odpadów REC2011/28 6.00PLN
Optymalizacja produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni wyposażonej w zasobnik ciepła na przykładzie EC Siekierki REC2011/29 6.00PLN
Przykłady wykorzystania monitoringu do zwiększenia efektywności energetycznej REC2011/30 6.00PLN
Gaz ziemny z Afryki Północnej RG2011/1 6.00PLN
Wpływ Lng i shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce RG2011/2 6.00PLN
Wdrażanie trzeciego pakietu energetycznego z perspektywy europejskich regulatorów RG2011/3 6.00PLN
Metrologia prawna gwarantem rzetelności rozliczeń na rynku gazu - teoria a praktyka RG2011/4 6.00PLN
Analiza zmian cen i stawek w taryfach opłat za paliwa gazowe oraz ich skutki dla odbiorców zasilanych z gazowej sieci rozdzielczej RG2011/5 6.00PLN
Ewolucja zasad zarządzania podziemnymi magazynami gazu w świetle dyrektywy 2009/73/WE i rozporządzenia 715/2009 RG2011/6 6.00PLN
Techniczne możliwości przyłączania biogazowni do sieci gazowej RG2011/7 6.00PLN
Analiza przydatności gazu ze zgazowania osadów ściekowych w gazownictwie RG2011/8 6.00PLN
Relacja pomiędzy mocą ciepłowniczą a elektryczną w układzie kogeneracyjnym z turbinami gazowymi RG2011/9 6.00PLN
Analiza pracy turbiny gazowej pracującej w układzie IGCC RG2011/10 6.00PLN
Energetyczne porównanie konwencjonalnych metod suszenia gazu ziemnego oraz prezentacja nowych metod RG2011/11 6.00PLN
Wysokotemperaturowa konwersja biomasy w gaz bogaty w CO i H2 RG2011/12 6.00PLN
Zastosowanie turbin gazowych w okrętowych systemach energetycznych RG2011/13 6.00PLN

Strony