10. Analiza opłacalności wdrożenia plazmowej instalacji do obniżenia minimum technicznego kotłów pyłowych

Plasma instalation for lowering of minimum attainable load of boiler – NPV analysis
 Tadeusz Mączka, Halina Pawlak-Kruczek, Łukasz Niedźwiecki, Edward Ziaja
kotły energetyczne, palniki plazmowe, plazmowe podtrzymanie spalania, analiza NPV
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Praca prezentuje wyniki analizy NPV, przeprowadzonej dla modelowej instalacji plazmowego podtrzymywania procesu spalania dla kotła OP 650. W pracy przyjęto założenie, że obniżenie minimum technicznego pozwoli uniknąć odstawień kotła, co przełoży się na oszczędności związane z uniknięciem kosztów związanych z jego późniejszym ponownym rozruchem. Założono także, że ograniczenie wyłączeń bloku, dzięki możliwości pracy przy obniżonym minimum technicznym, pozwoli na uzyskanie dodatkowego przychodu, ze sprzedaży energii elektrycznej, wygenerowanej w tym czasie. Ponadto, przyjęto założenie, że dzięki możliwości obniżenia minimum technicznego posiadana instalacja pozwoliłaby na dodatkowe przychody z rynku mocy, gdzie oferowany wolumen mocy (kW/rok) byłby równy różnicy pomiędzy aktualnie osiągalnym minimum technicznym, a planowanym w niedalekiej perspektywie (nowym) minimum technicznym, możliwym do osiągnięcia po zainstalowaniu systemu plazmowego. Analizy przeprowadzono dla różnych wartości minimum technicznego, kosztu inwestycyjnego instalacji plazmowej, ceny 1kW mocy zapewnionej na rok, na rynku mocy, oraz różnych wartości oczekiwanej stopy zwrotu. Uzyskane wyniki analizy NPV pokazały, że instalacje plazmowe do podtrzymania spalania w kotłach energetycznych mogą być efektywne kosztowo, zwłaszcza podczas pracy bloku przy obniżonym minimum technicznym.