1. Rynek mocy – wycena instrumentu finansowego dla elektrociepłowni gazowej

Capacity market – evaluation of the financial instrument
 Przemysław Kołodziejak, Janusz Lichota
rynek mocy, instrument finansowy

2. Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznych

Methodology and estimates of price and income elasticity coefficients for selected energy carriers
 Mariusz Kudełko, Rafał Jankowski
modelowanie ekonometryczne, elastyczność cenowa i dochodowa popytu, nośniki energetyczne

3. Przebiegi czasowe zużycia prądu przez urządzenia gospodarstwa domowego

Time courses of electricity consumption by household appliances
 Arkadiusz Kępa
zużycie energii elektrycznej, smart grid, sterowanie popytem

4. Grid parity technologii OZE w Polsce

Grid parity of RES technologies in Poland
 Jnausz Sowiński
energia elektryczna, ekonomika, OZE, grid parity

5. Potencjał techniczny wykorzystania mikrosieci na obszarze wiejskim

Technical potential of microgrid implementation in rural area
 Łukasz Kordas, Adam Adamek, Grzegorz Mudrak
mikrosieć, odnawialne źródła energii, klastry energii, energetyka rozproszona, potencjał techniczny

6. Potencjał klastrów energii jako źródeł brakującej mocy w KSE w perspektywie wycofywania jednostek konwencjonalnych

Potential of energy clusters as sources of missing power in Polish power system in perspective of conventional units withdrawal
 Mateusz Szablicki, Piotr Rzepka, Anna Wronka, Agnieszka Dziendziel
klaster energii, generacja rozproszona, lokalne równoważenie podaży i popytu na energię elektryczną, wycofywanie wielkoskalowych jednostek konwencjonalnych

7. Analiza stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED w gminach uczestniczących w projekcie GSE 2017

Analysis of rate exchange of luminaires from discharge lamps to LED in community participating in project GSE 2017
 Monika Weżgowiec, Tomasz Popławski, Marek Kurkowski
oświetlenie uliczne, wyładowcze, LED, zużycie energii

8. Analiza systemów klimatyzacji dla różnych typów hoteli

Analysis of air conditioning systems for different types of hotels
 Anna Grudzień, Artur Rusowicz, Maciej Leszczyński
hotele, systemy klimatyzacji, zużycie energii

9. Odzysk niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin bloku energetycznego węglowego

Waste heat recovery from exhaust flue gases in coal-fired power plant
 Krzysztof Polko
blok węglowy, wymiennik ciepła, spaliny, węgiel brunatny, węgiel kamienny

10. Analiza opłacalności wdrożenia plazmowej instalacji do obniżenia minimum technicznego kotłów pyłowych

Plasma instalation for lowering of minimum attainable load of boiler – NPV analysis
 Tadeusz Mączka, Halina Pawlak-Kruczek, Łukasz Niedźwiecki, Edward Ziaja
kotły energetyczne, palniki plazmowe, plazmowe podtrzymanie spalania, analiza NPV

11. Minimalizacja emisji NOx w procesie spalania węgla

Minimizing NOx emission in the coal combustion process
 Jolanta Ziaja, Janusz Lichota
elektrownia, kocioł fluidalny, kocioł pyłowy, SNCR, redukcja emisji tlenków azotu

12. Źródła smogu zimowego oraz możliwości ograniczenia jego intensywności

Source of winter smog and possibility of reducing its intensity
 Zbigniew Bagieński
jakość powietrza, emisja niska ze źródeł stacjonarnych, emisja motoryzacyjna, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń

13. Prevention of chloride corrosion in biomass boilers by means of SO3 injection

Zapobieganie korozji chlorkowej w kotłach spalających biomasę za pomocą wtrysku SO3
 Tomasz Hardy, Maciej Jakubiak, Krzysztof Filipowski
biomass combustion, chloride corrosion, KCl sulphation, SO3

14. Direct current in transmission, distribution and microgrid

Prąd stały w przesyle, rozdziale i mikrosiciach
 Jerzy Stanisław Zieliński
direct current, smart grid, microgrid, phasor measurement unit