10. Stanowisko pomiarowe do badania i kalibracji czujników termorezystancyjnych stosowanych w ciepłomierzach

Measuring stand for testing and calibration of rtd sensors pairs used in  heat meters
 Sławomir Andrzej Torbus, Paweł Grzegorz Paśko, Piotr Cieślik
pomiar temperatury, pomiar ilości zużytego ciepła, czujnik termorezystancyjny, ciepłomierz, błąd pomiaru
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W części teoretycznej niniejszej pracy zaprezentowano najważniejsze definicje z obszaru pomiarów temperatury i określania ilości zużytego ciepła. Omówiono w niej także, istotne z punktu widzenia pracy, typy rezystancyjnych czujników temperatury. Przedstawiono klasyfikację, właściwości, zasadę działania i budowę ciepłomierzy, a także omówiono metodę doboru par czujników rezystancyjnych. Zaprezentowano również budowę i sposób funkcjonowania stanowiska pomiarowego oraz przedstawiono uzyskane wyniki i ich interpretację. Praktyczna część pracy polegała na zbudowaniu stanowiska pomiarowego umożliwiającego kalibrację par czujników termorezystancyjnych stosowanych w ciepłomierzach, w zakresie temperatur od 20 oC do 150 oC. Badaniu poddane zostały termorezystory Pt 500 w temperaturach 40 oC, 80 oC i 120 oC. Uzyskane wyniki poddane zostały analizie w celu wyłonienia par czujników, które można wykorzystać w ciepłomierzach.