5. Ocena możliwości wykorzystania paliwa RDF na cele energetyczne

Assessment of the possibility of using RDF fuel for energy purposes
 Przemysław Rajca, Monika Zajemska
odpady komunalne, paliwo RDF, energetyka
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach oraz polskim prawodawstwem, składowanie odpadów jest ostatnią i najmniej pożądaną formą ich zagospodarowania. Dodatkowo od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje w Polsce zakaz składowania odpadów o wartości opałowej przekraczającej 6 MJ/kg. Wspomniane przesłanki zachęcają do szerszego wykorzystywania odpadów na cele energetyczne. Obecnie odpowiednio przygotowane odpady (RDF) znajdują zastosowanie jako paliwo w przemyśle cementowym. Na uwagę zasługują innowacyjne metody wykorzystania odpadów w ciepłownictwie. Wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych wymagań emisyjnych w UE, wymusza na państwach członkowskich konieczność opracowywania nowoczesnych instalacji do odzysku energii. Ze względu na powyższe w artykule przedstawiono możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych, na przykładzie paliwa RDF, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do odzysku energii z odpadów oraz metod jego wykorzystania, a także wpływu spalania tego paliwa na środowisko. Ponadto, skupiono się na ocenie zasadności wykorzystania paliwa RDF na cele energetyczne, umożliwiającego ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz dywersyfikację źródeł paliw i energii.