9. Analiza ekonomiczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021

The economic analysis of the use of individual housing nodes for a multi-family residential building in order to fulfill WT2021
 Bartosz Radomski, Lawrence Drojetzki, Tomasz Mróz
budynek mieszkalny wielorodzinny, analiza ekonomiczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wytycznych technicznych WT2021. Przeanalizowano 16 wariantów, w tym rozwiązania klasyczne z tradycyjną dystrybucją centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jako studium przypadku wybrano projekt referencyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 5-ciu kondygnacji nadziemnych po 12 mieszkań każda oraz z 1-ej kondygnacji podziemnej – garażu wielostanowiskowego. Wybrany budynek o powierzchni użytkowej wynoszącej AUŻ=3505m2 zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej w miejscowości Poznań. W celu przeprowadzenie analizy ekonomicznej obliczono koszty inwestycyjne, eksploatacyjne oraz całkowite skumulowane dla każdego z analizowanych wariantów. Wykazano, że zastosowanie indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych jest ekonomicznie uzasadnianą możliwością techniczną prowadzącą do obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną co prowadzić może do spełniania wartości granicznych narzuconych przez aktualnie obowiązujące wytyczne techniczne i braku konieczności wykonania innych ulepszeń energetycznych projektowanych obiektów.