9. Wpływ metody badań metalograficznych na ocenę stanu materiału

Effect of metallographic research method on material life assessment
 Marcin Maternicki, Jacek Grodzicki, Krzysztof Romaniuk, Marek Rusiniak
badania metalograficzne, stale energetyczne, uszkodzenia dekohezyjne, ocena stanu materiału
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono związek pomiędzy oceną stanu materiału w wyniku badań metalograficznych a sposobem przygotowania próbek i zastosowanym wyposażeniem, na przykładzie stali energetycznych trójskładnikowych (Cr- Mo-V) typu 13HMF (14MoV6-3) i dwuskładnikowych (Cr-Mo) typu 10H2M (10CrMo9-10). Jako zagadnienie wiodące przyjęto wykrywanie uszkodzeń dekohezyjnych stanowiących symptom niebezpieczeństwa eksploatacyjnego. Analizowane stale 13HMF i 10H2M są podstawowymi materiałami stosowanymi w licznych elektrowniach i elektrociepłowniach krajowych. Prawidłowa ocena stanu materiału ma szczególne znaczenie w przypadkach długo eksploatowanych rurociągów energetycznych wykonanych z ww. stali.