4. Redukcja śladu węglowego w technologiach utylizacji CO2

Reduction of carbon footprint in CO2 utilization technologies
 Izabela Majchrzak-Kucęba
CO2, utylizacja, ślad węglowy
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono istniejące sposoby utylizacji CO2 oraz perspektywy ich dalszego rozwoju w tym zastosowania na dużą skalę. Szczególną uwagę zwrócono na niski ślad węglowy proponowanych technologii w których strumień CO2 wychwycony z elektrowni węglowych lub innych gałęzi przemysłu traktować można jako alternatywne źródło węgla do pozyskiwania paliw, chemikaliów i materiałów. Istotnym elementem jest także możliwość wykorzystania do konwersji CO2 energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. W artykule zwrócono także uwagę, iż ze względu na wczesne stadium rozwoju technologii utylizacji CO2 niezmiernie trudno jest oszacować zarówno korzyści ekonomiczne jak i środowiskowe możliwe do uzyskania w przypadku ich wprowadzenia na skalę komercyjną. Istotnym jest także dążenie do wprowadzenia instrumentów wspierających technologie CCU. W celu rozwoju komercyjnych technologii utylizacji CO2 szczególnie istotne są: mniejsze koszty utylizacji, większa skala utylizacji, integracja wychwytu i konwersji CO2 oraz produkcji wodoru. Ważna jest także infrastruktura pomiędzy „wytwórcą” CO2 a miejscem jego przetwarzania w użyteczny produkt. Na obecnym etapie rozwoju metody utylizacji CO2 mają techniczne, komercyjne i finansowe bariery, które opisano w artykule.