2. Analiza wrażliwości zapotrzebowania na paliwa dla energetyki zawodowej

Sensitivity analysis of fuel demand in energy sector
 Przemysław Kaszyński
analiza wrażliwości, zapotrzebowanie na paliwa i energię, modelowanie długoterminowe
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Prowadzone działania na szczeblu unijnym w zakresie kształtowania i wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej, konsekwentnie zmierzają w kierunku dekarbonizacji gospodarek państw członkowskich. Przewidywanie skutków oraz ocena ilościowa wpływu tego rodzaju czynników na krajowy sektor paliwowo-energetyczny wymaga stosowania odpowiednich narzędzi badawczych. Niezwykle użyteczne są tym zakresie modele matematyczne systemów energetycznych, pozwalające na implementację różnych czynników oraz na uwzględnienie charakterystyki badanego systemu i jego otoczenia. Artykuł przedstawia wyniki analizy wrażliwości zapotrzebowania na paliwa (węgiel kamienny, węgiel brunatny oraz gaz ziemny) dla energetyki z wykorzystaniem modelu systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.