11. Funkcjonowanie wielu wyznaczonych operatorów na krajowym rynku energii elektrycznej

Many nominated energy market operators functioning on domestic electricity market
 Sebastian Krupiński, Mariola Juszczuk, Kamil Smolira, Józef Paska
operator rynku energii, rynek dnia następnego, rynek dnia bieżącego, rynek bilansujący, alokacja zdolności przesyłowych, zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 CACM ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi dopuszczono możliwość funkcjonowania wielu Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii (NEMO – ang. Nominated Energy Market Operator) na krajowych rynkach energii elektrycznej. Celem uregulowania działania wielu NEMO w polskiej strefie cenowej oraz zapewnienia niezbędnych danych i finansowania mechanizmów łączenia rynków przez odpowiednie NEMO, PSE na podstawie art. 45 i 57 Rozporządzenia CACM przygotowały oraz przedłożyły do zatwierdzenia Prezesowi URE „Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce” (MNA). W artykule przedstawiono: zasady funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej w warunkach obecności wielu NEMO, z perspektywy OSP; ogólny proces zachodzący w ramach fazy pre-coupling, coupling i postcoupling; zasady oraz architekturę procesów zachodzących na rynku bilansującym.