4. Ocena możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią

Assessment of possibility of application of classic indicative method to on-line energy management
 Izabela Sadowska
zarządzanie energią, gospodarka energetyczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią. Wykazano mocne i słabe strony stosowania metod statycznych. Klasyczna analiza wskaźnikowa daje ograniczone możliwości w zakresie wykrywania stanów alarmowych, co wynika przede wszystkim z niedostatku informacji o występujących związkach przyczynowo-skutkowych. Wielość wskaźników może stać się barierą w sprawnym posługiwaniu się nimi w aspekcie szybkiej i precyzyjnej oceny przebiegu procesu.