12. Utylizacja popiołów lotnych w niskokosztowe sorbenty

Utilization of fly ash as low-cost adsorbents
 Aleksandra Ściubidło
SO2, sorbenty, popiół lotny, zeolit Na-A, Na-X
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono badania adsorpcji SO2 na sorbentach otrzymanych z popiołów lotnych. Celem badań było określenie parametrów adsorpcji SO2 na sorbentach stałych i zastosowanie tego procesu w doczyszczaniu spalin z SO2. Proponowana przez autora metoda doczyszczania pozwala nie tylko na doczyszczenie spalin przed utylizacją i składowaniem CO2, ale również pozwala na zagospodarowanie odpadów z energetyki z korzyścią dla środowiska poprzez syntezę sorbentów z popiołów lotnych. Na bazie popiołów lotnych zostały otrzymane m.in. zeolity Na-A i Na-X, które następnie zostały użyte w procesie adsorpcji SO2. Zmiennymi parametrami procesu adsorpcji SO2 była temperatura i czas zarówno adsorpcji jak i wygrzewania próbek.