4. Zmiana struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych w kontekście stosowanych nośników energii

Change of energy consumption structure in households in context of used energy carriers
 Aleksandra Górecka-Zbrońska, Daniel Zbroński
gospodarstwa domowe, nośniki energii, zużycie energii
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Oczekiwania mieszkańców krajowych gospodarstw domowych, których w 2015 r. było 13,4 mln, dotyczące poprawy poziomu ich warunków bytowych, wymagają zapewnienia stałych źródeł przychodu i pewnych dostaw tanich nośników energii. Roczne wskaźniki zużycia głównych nośników energii i tempa ich zmiany stosowane są w ocenie bieżącego poziomu życia obywateli i jego prognozach. W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano stosowane nośniki energii, których zużycie w gospodarstwach domowych zestawiono w układzie globalnym dla Polski. Ponadto ustalono maksymalne względne zmiany zużycia i maksymalne zmiany udziału zużycia oraz okresowe i roczne tempo zmian zużycia tych nośników energii w gospodarstwach domowych na przestrzeni lat 2005-2015.