1. Analiza możliwości adaptacji skraplacza do roli wymiennika ciepłowniczego

Analysis of adaptation possibility of condenser for role of district heating exchanger
 Krzysztof Badyda, Przemysław Kołodziejak, Łukasz Szabłowski
układy gazowo-parowe, wymiennik ciepłowniczy, ciepłownictwo, skraplacze

2. Techniczne i ekonomiczne aspekty integracji akumulatora ciepła z blokiem energetycznym

Technical and economical aspects of heat accumulator integration with power unit
 Janusz Lichota, Wojciech Pospolita
akumulacja ciepła, blok energetyczny

3. Modelowanie procesów cieplno – przepływowych w akumulatorze ciepła z materiałem zmiennofazowym

Modelling of thermo-flow processes in heat storage unit with phase change material
 Daniel Smykowski
akumulator ciepła, przemiana fazowa, PCM

4. Powiększenie efektywności energetycznej układów pompowych w elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych

Energy efficiency increase of pump systems in professional and industrial thermal-electric power stations
 Waldemar Jędral
efektywność energetyczna, układ pompowy, elektrociepłownia

5. Wirtualny punkt przyłączenia użytkownika energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia

Virtual network connection point of a low voltage consumer
 Piotr Rzepka, Maciej Sołtysik, Mateusz Szablicki
model korzystania z sieci niskiego napięcia, mobilny użytkownik energii elektrycznej, klaster energii, chmura energii

6. Szacowanie zapotrzebowania na gaz ziemny w obszarach inwestycyjnych

Estimation of natural gas consumption in investment areas
 Michał Jarosławski, Wojciech Grządzielski, Maciej Kozłowski, Tomasz Blacharski
zapotrzebowanie na gaz ziemny, specjalne strefy ekonomiczne, strefy przemysłowe

7. Wykorzystanie kawernowych magazynów gazu ziemnego jako wysokopojemnościowych magazynów energii elektrycznej

Usage of cavern natural gas storages as high-capacity electrical energy storage
 Marcin Wołowicz, Piotr Krawczyk, Michalina Gruszecka, Aleksandra Mikołajczak
magazynowanie energii, gaz ziemny, kawernowe magazyny gazu ziemnego

8. Obowiązek dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej jako podstawowy warunek sprzedaży biometanu z polskich biogazowni rolniczych

Legal obligation to ensure access to gas grid as basic condition for sales of biomethane from Polish agricultural biogas plants
 Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz
gazowa sieć dystrybucyjna, biogaz rolniczy

9. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (na przykładzie stanu Wyoming)

Taxation of wind power in the United States of America (the case of state Wyoming)
 Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski
elektrownie wiatrowe, podatki, OZE

10. Wykorzystanie energii z ciepła odpadowego do zasilania sieci czujnikowych

Use of waste heat to power sensor networks
 Grzegorz Szczepański
ciepło odpadowe, energy harvesting, sieci czujnikowe

11. Analiza energetyczna i ekonomiczna współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła

Energetic and economic analysis of cooperation of photovoltaic system and heat pump
 Bartosz Chwieduk
energetyka słoneczna, fotowoltaika, pompa ciepła, ekonomia

12. Wstępne badania automatycznego kotła na pellet pod kątem wymagań normy PN-EN 303-5:2012

Preliminary experimental investigation of the automatic pellet boiler according to the PN-EN 303-5:2012 standard requirements
 Paweł Gil, Joanna Wilk, Maria Tychanicz, Stanisław Wielgos
kocioł na pellet, badania atestacyjne, sprawność cieplna

13. Reciprocating engines as a source of flexibility in a power system

Silniki tłokowe jako źródło elastyczności w układzie napędowym
 Adam Rajewski, Grzegorz Niewiński
reciprocating engines, internal combustion engines, peak power plants, emergency power plants

14. Analyzing of thermodynamic parameters of 300 MW power plant in four different methods of repowering using Gatecycle software

Analiza termodynamiczna układu siłowni parowej o mocy 300 MW dla czterech wariantów modernizacji z wykorzystaniem aplikacji Gatecycle
 Artur Harutyunyan, Krzysztof Badyda, Marcin Wołowicz
steam power plant, repowering, supercritical parameters

15. Energy aspect of vertical integration in agriculture

Aspekt energetyczny integracji wertykalnej w rolnictwie
 Yuriy Bilan, Vitalii Nitsenko, Valerii Havrysh
agriculture, energy, biofuel, biogas, integration