1. Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym?

Will natural gas be competitive fuel?
 Adam Szurlej, Mariusz Ruszel, Tadeusz Olkuski
gaz ziemny, rynek gazu, ceny gazu, gaz skroplony, bezpieczeństwo energetyczne

2. Tempo zmian zużycia wybranych paliw i nośników energii w poszczególnych województwach

The rate of changes in consumption of selected fuels and energy carriers in individual voivodships
 Daniel Zbroński
zużycie paliw, węgiel kamienny, gaz ziemny, gaz ciekły, olej opałowy, ciepło, energia elektryczna

3. Poprawa wykorzystania mocy cieplnej miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez uwzględnienie krótkookresowego zapotrzebowania na ciepło

Improvement in the use thermal power of district heating system by taking into account short time of heat demand
 Agnieszka Jachura, Robert Sekret
sieci ciepłownicze, ciepło systemowe, odbiorca końcowy, zapotrzebowanie na moc cieplną

4. Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych kotła odzyskowego

Application of data reconciliation algorithm to increase reliability of measurement results in thermal calculations of heat recovery steam generator
 Henryk Rusinowski, Marcin Plis
turbina gazowa, kocioł odzyskowy, bilansowanie, rachunek wyrównawczy, model matematyczny

5. Wykorzystanie potencjału efektywności energetycznej instalacji pompowych w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz w ciepłowniach

Utilization of energy efficiency potential of pump systems in power plants, thermal-electric power stations and heating plants
 Waldemar Jędral
efektywność energetyczna, układ pompowy, elektrownia, elektrociepłownia, ciepłownia

6. Maszyny Stirlinga jako urządzenia do prowadzenia procesu skojarzonej produkcji energii oraz realizacji alternatywnych obiegów chłodniczych

Stirling machines working as devices for energy production in cogeneration and realization of refrigerant circuits
 Jan Wrona, Dawid Taler, Marek Prymon
obieg Stirlinga, silnik Stirlinga, chłodziarka Stirlinga, modelowanie obiegu Stirlinga, bezsmarowe skojarzenie ślizgowe, kogeneracja

7. Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga: część II

Research on the micro cogeneration system with Stirling engine: part 2
 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim
Silnik Stirlinga, układ mikrokogeneracyjny, badania eksploatacyjne

8. Zastosowanie odzysku energii odpadowej w układzie energetycznym zbiornikowca LNG z ponownym skraplaniem gazu

Application of waste heat recovery system (WHRS) in LNG-carrier power system with diesel engine with reliquefaction plant
 Andrzej Adamkiewicz, Mateusz Przybyła
układ odzysku energii odpadowej, turbina parowa, zbiornikowiec LNG z ponownym skraplaniem gazu, skojarzona gospodarka energetyczna

9. Fotowoltaika. Pieniądze unijne decydują

Photovoltaics. UE money speaks
 Janusz Lichota, Piotr Podkomorzy, Kazimierz Wójs
mikroinstalacja fotowoltaiczna

10. Barwnikowe ogniwa słoneczne

Dye-sensitized solar cells
 Katarzyna Siuzdak, Maciej Klein, Kamil Łapiński, Adam Cenian
ogniwa fotowoltaiczne, wydajność, barwniki metaloorganiczne, ditlenek tytanu

11. Analiza mocy kolektorów słonecznych w korelacji ze średnią miesięczną temperaturą powietrza i długością dnia na przykładzie ciepłowni akademickiej

Analysis of solar power in correlation with the average monthly air temperature and day length on the example of academic heating plant
 Robert Starczyk, Dariusz Urbaniak, Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał, Henryk Radomiak
ciepłownia, instalacje solarne, alternatywne źródła energii

12. Współpraca ogniwa paliwowego typu PEMFC z elektrownią wiatrową i ogniwem fotowoltaicznym w hybrydowym systemie wytwórczym

Cooperation of pem fuel cell with wind turbine and photovoltaic cell in hybrid power system
 Bartosz Ceran, Radosław Szczerbowski
ogniwa paliwowe, hybrydowe systemy wytwórcze, generacja rozproszona

13. Wpływ wysokości obrzeża łopatki na intensywność zawirowań w kanale turbiny gazowej

Influence of blade tip rim geometry on turbulence intensity in gas rurbine channel
 Piotr Wais
turbina gazowa, przepływ nadłopatkowy, energia kinetyczna turbulencji, modelowanie CFD

14. Zastosowanie metody składowych ortogonalnych do wyznaczania charakterystyk Bodego i Nyquista członów stosowanych w automatyce

Using of orthogonal components method to determie Bode and Nyquist characteristics of members used in automation
 Sławomir Andrzej Torbus, Tomasz Marek Jaczyński, Jan Ryszard Jasik
transmitancja widmowa, charakterystyki Bodego i Nyquista, metoda składowych ortogonalnych, błąd pomiaru, nowoczesna aparatura pomiarowa, system pomiarowych

15. TG-DTA analysis of sewage sludge, coal, biomass and their mixtures

Analiza TG-DTA osadów ściekowych, węgla, biomasy oraz ich mieszanek
 Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Magdalena Szumera, Katarzyna Środa
sewage sludge, biomass, hard coal, co-combustion, TG-DTA of fuels

16. A split personality? – differences in people's behavior in the field of energy conservation at home and in the workplace

Rozdwojenie raźni? – Różnice zachowań osób w zakresie poszanowania energii w domu i w miejscu pracy
 Marta Jabłońska, Simona Jursová, Krzysztof Billewicz
energy efficiency, habits, behaviors, energy saving