1. Globalne zmiany i adaptacja

Climate change/global warming and adaptation
 Jacek Malko, Robert Lis
sektor energii, wyzwania przyszłości, zmiany klimatyczne

2. Rynki mocy w warunkach krajowego sektora wytwórczego

Capacity markets in the polish power generation sector
 Krzysztof Zamasz, Jacek Kamiński, Piotr Saługa
rynki mocy, inwestycje, regulacje

3. Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału oze w krajowych mocach wytwórczych

Possibility of coal power plants dynamics properties improvement in the context of increasing res contribution in polish power supply system
 Marcin Pilarczyk, Piotr Cisek
system elektroenergetyczny, elastyczność pracy systemów energetycznych, rozruch kotłów, OZE, siłownie wiatrowe

4. Optymalizacja technologii wytwarzania energii elektrycznej – symulacje programem eMix

Energy mix optimization – simulations in eMix program
 Wojciech Łyżwa, Błażej Olek, Michał Wierzbowski
optymalizacja w energetyce, programowanie liniowe i całkowito liczbowe, eMix, miks energetyczny, modelowanie systemów energetycznych

5. Rozwój energetyki gazowej w polsce a bezpieczeństwo energetyczne

Gas-fired power generation in poland and energy security
 Adam Szurlej, Jacek Kamiński, Piotr Janusz, Kamil Iwicki, Tomasz Mirowski
bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, LNG

6. Duobloki energetyczne jako potencjalny element strategii rewitalizacji sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce

The duo-blocks as a part of revitalization strategy of Polish power generation sector
 Józef Paska, Karol Pawlak
nowe źródła energii elektrycznej, duobloki energetyczne, rewitalizacja, polityka energetyczna

7. Warunki rozwoju aplikacji wspierających odbiorcę z grupy G na rynku energii

Conditions for application development for supporting of group G customers in the energy market
 Dariusz Bober, Przemysław Wanat
DSM, SmartGrid, aplikacje klienckie

8. Wpływ zmienności dostarczonej mocy cieplnej na temperaturę pomieszczeń ogrzewanych

Impact of thermal power variability on internal temperature in heated building
 Sylwia Kubicka, Andrzej Szlęk
temperatura wewnętrzna, zapotrzebowanie na ciepło, sieć ciepłownicza

9. Aspekty ekologiczne współspalania paliw w postaci brykietów

Ecological aspects of co-combustion of fuels in the from of briquettes
 Aleksandra Górecka-Zbrońska, Agnieszka Kijo-Kleczkowska
współspalanie paliw, węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa, emisja NOx i SO2

10. Ocena możliwości ograniczenia emisji CO2 dzięki budowie w polsce dużego bloku kogeneracyjnego zintegrowanego z instalacją separacji

Evaluation of the possibility of limiting CO2 emissions by constructing in poland a large cogeneration unit integrated with separation instalation
 Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz, Anna Skorek-Osikowska
ograniczenie emisji CO2, nadkrytyczne bloki kogeneracyjne, separacja CO2

11. Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego

Power generation from exhaust gases from the cogeneration set
 Stanisław Szwaja
odzysk ciepła, parowy obieg Rankine’a, opłacalność inwestycji

12. Przydatność zasobów energii odpadowej w skojarzonej gospodarce energetycznej kontenerowca

Usefulness of waste heat recovery sources in a container vessel power plant
 Andrzej Adamkiewicz, Piotr Goszczyński
energia odpadowa, gospodarka energetyczna, kontenerowiec, kogeneracja

13. Analiza warunków efektywnego zasilania budynku mieszkalnego w ciepło

The analysis of heat supply conditions to a building
 Mariusz Aleksiewicz, Arkadiusz Rajs
efektywność energetyczna, zużycie energii, pompa ciepła, ogrzewanie niskotemperaturowe, dom pasywny

14. Wyznaczanie przewodności cieplnej złącz w wiązkach stalowych prętów kwadratowych na podstawie pomiarów w aparacie płytowym

Determination of the thermal joint conductance in the square steel bar bundles based on measurements in guarded hot plate apparatus
 Rafał Wyczółkowski, Agnieszka Benduch, Tomasz Wyleciał, Dariusz Urbaniak
przewodność cieplna złącz, wiązka prętów, przewodzenie kontaktowe, opór cieplny, aparat płytowy

15. Ocena efektów ekologicznych substytucji paliw nieodnawialnych przez odnawialne źródła energii

Evaluation of energy-environmental effects of non-renewable energy substitution with renewable energy sources
 Barbara Mendecka, Joachim Kozioł
odnawialne źródła energii, koszt społeczny, koszt termoekologiczny, substytucja paliwa

16. Zmiana właściwości fizykochemicznych biomasy w procesie zgazowania

Changing the physical and chemical properties of biomass in gasification process
 Andrzej Sitka, Wiesław Jodkowski, Kazimierz Wójs
zgazowanie, biomasa, wywar gorzelniany

17. Eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie

Operation of the biogas cogeneration set at the Warta S.A. waste treatment plant in Czestochowa
 Adam Dużyński, Wiesław Bawor
silnik biogazowy, zespół kogeneracyjny, eksploatacja przemysłowa

18. Cooperation of energy sources in distributed generation

Współpraca źródeł energii w systemie rozproszonym
 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Krzysztof Badyda
distributed power generation

19. An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification

Analiza wykorzystania silnika Stirlinga w układzie kogenracyjnym bazującym na procesie zgazowania biomasy
 Leszek Remiorz, Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz
biomass gasification, cogeneration, Stirling engine, thermodynamic analysis

20. Numerical analysis of the impact of parameters of urea solution injection on reagent penetration inside the combustion chamber of a WR 25 boiler

Badania numeryczne wpływu parametrów wtrysku wodnego roztworu mocznika na penetrację reagenta wewnątrz komory spalania w warunkach kotła WR 25
 Piotr Krawczyk, Krzysztof Badyda
SNCR, reagent injection, numerical modelling, WR 25 boiler