1. Wyzwania dla Polski w świetle nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej

Challenges for Poland with regard to a new energy policy of the European Union
 Józef Paska, Tomasz Surma
polityka energetyczna, Unia Europejska, rynek energii, transformacja energetyki

2. Rynek ciepłowniczy w Polsce

The district heating market in Poland
 Bogusław Regulski, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Arkadiusz Węglarz
systemy ciepłownicze, efektywność energetyczna, kogeneracja, rozproszenie rynku energii

3. Ekonomiczne aspekty w metodyce planowania rozwoju sieci przesyłowej

Economic aspects of transmission system planning methodology
 Wojciech Lubicki, Maksymilian Przygrodzki
proces planowania, sieć przesyłowa, efekty ekonomiczne, metodyka

4. Utrudnienia i bariery społeczne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

Hindrances and social barriers of expansion and modernization of power network infrastructure
 Waldemar Dołęga
infrastruktura sieciowa, rozbudowa, modernizacja, uwarunkowania społeczne

5. Koszty usuwania uszkodzeń wiejskich linii napowietrznych niskiego napięcia ponoszone przez dystrybutora energii

Analysis of failures duration of rural low-voltage overhead lines
 Jan C. Stępień, Zdzisław Madej
wiejskie linie napowietrzne niskiego napięcia, koszty usuwania uszkodzeń linii, składniki kosztów usuwania uszkodzeń

6. Rynki i usługi w zliberalizowanym sektorze gazowym

Markets and services in the liberated gas sector
 Marcin Marszałek
prawo energetyczne, rynek gazu

7. Określenie wpływu jakości danych wejściowych na poziom niezbilan-sowania gazowego układu przesyłowego

Influence of input data quality on level of unbalancing for gas transmission systems
 Andrzej J. Osiadacz, Piotr Podworski
przesył gazu, pomiary gazu, niepewność pomiarowa, akumulacja, niezbilansowanie

8. Stopień dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w ocenie planowania rozwoju systemu gazowego

Diversification index in the evaluation of the natural gas network development planning
 Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz
system gazowy, planowanie, bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, dywersyfikacja dostaw

9. Probabilistyczna ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo

Stochastic evaluation of the economic effectiveness of unconventional natural gas resources exploitation using Monte Carlo simulation
 Piotr Kosowski
niekonwencjonalny gaz ziemny, efektywność ekonomiczna, symulacja Monte Carlo

10. Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe

Analysis and comparison of molten carbonate fuel cell hybrid systems
 Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski, Krzysztof Badyda
węglanowe ogniwa paliwowe, układy hybrydowe

11. Perspektywy rozwoju technologii turbin gazowych oraz bloków gazowo-parowych

State and prospects of gas turbine and combined cycle technology development
 Krzysztof Badyda
energetyka cieplna, turbina gazowa, układy gazowo-parowe

12. Wybrane aspekty ekologiczno-ekonomicznej analizy cyklu życia elektrowni gazowo-parowej

Selected aspects of ecological-economic analysis of life cycle gas-steam power plant
 Agnieszka Terelak-Tymczyna, Jacek Eliasz, Waldemar Szydłowski
elektrownia gazowo-parowa, zarządzanie energią i środowiskiem, LCA

13. Współpraca pomp z napędami przekształtnikowymi i z silnikami indukcyjnymi klatkowymi

Pumps functioning with cage induction motors and inverters
 Krzysztof Karaśkiewicz, Jacek Szymczyk, Jan Szymczyk
silnik asynchroniczny, pompa wirowa, harmoniczne, nietypowe stany pracy pomp, przemiennik częstotliwości

14. Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy KATALOG ZSN

Calculation of protection settings for medium voltage fields computer software KATALOG ZSN
 Piotr Miller, Marek Wancerz
system elektroenergetyczny, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, bazy danych, sieci i stacje SN, bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego

15. Gas transportation risk caused by pipeline corrosion

Ryzyko transportu gazów spowodowane korozją rurociągów
 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka
pipeline, corrosion, risk

16. Preliminary concept of an industrial CHP plant with reciprocating engines fuelled with coke oven gas

Wstępna koncepcja budowy elektrociepłowni przemysłowej wykorzystującej silniki tłokowe zasilane gazem koksowniczym
 Grzegorz Maciej Niewiński, Adam Jerzy Rajewski
Reciprocating engines, industrial CHP plant, coke oven gas

17. Research stand with a micro-cogeneration unit based on a free-piston Stirling engine

Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego na bazie bezkorbowego Silnika stirlinga
 Leszek Remiorz, Anna Skorek-Osikowska
Stirling engine, micro-cogeneration research stand, distributed energy sources

18. Refrigeration equipment as essential elements of a heat recovery system in public buildings

Urządzenia chłodnicze jako podstawowe elementy systemu oszczędzania energii ciepła w budownictwie użyteczności publicznej
 Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec
energy conservation, energy efficiency, superheat recovery, free-cooling

19. Analysis of the use of cooling heat of compressed gas to supply the Rankine cycle with a low-boiling medium

Analiza wykorzystania ciepła chłodzenia sprężanego gazu dla zasilania obiegu Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym
 Łukasz Bartela, Mateusz Brzęczek
CO2 compression, heat recovery, ORC, thermodynamic analysis

20. Application of majority voting protocols to supporting trading decisions

Zastosowanie protokołów głosowania większościowego do wspierania decyzji handlowych
 Artur Opaliński
prediction, multi-agent systems, voting