1. Wpływ liberalizacji rynku gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski

Impact of natural gas market liberalisation on energy security of Poland
 Kamil Iwicki, Piotr Janusz, Adam Szurlej
bezpieczeństwo energetyczne, gaz ziemny, rynek gazu, liberalizacja, podziemne magazyny gazu, LNG

2. Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2000 – 2012

The share of gas in the structure of electricity production in the United Kingdom in the years 2000 – 2012
 Tadeusz Olkuski
polityka energetyczna, wytwarzanie energii elektrycznej, paliwa pierwotne, odnawialne źródła energii

3. Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski

Financial sources of electric power companies on the example of U.S. and Polish entities
 Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor
źródła finansowania, spółki elektroenergetyczne, kondycja finansowa

4. Rola i funkcje agregatora z perspektywy europejskich projektów sieci inteligentnych

Role and models of aggregator: perspective of EU smart grid projects
 Mariusz Kaleta, Piotr Pałka, Izabela Żółtowska
agregator, zarządzanie popytem, generacja rozproszona, źródła odnawialne, smart grid

5. CRM w obrocie gazem jako strategiczny warunek skutecznego przepływu informacji

CRM in gas trading as a strategic condition for the effective flow of information
 Ewa Moroz, Jerzy Szkutnik
CRM, przepływ, potencjał, dyscyplina

6. Model typu „end-use” prognozy zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną w warunkach ryzyka

“End-use” forecasting model of primary and final energy demand under risk
 Janusz Sowiński
energochłonność, stochastyczne równania różniczkowe, symulacja, prognoza

7. Krótkoterminowy matematyczny model systemu wytwarzania energii elektrycznej dla warunków Polski

A short-run mathematical model of the power generation system developed for polish conditions
 Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, Tomasz Mirowski, Adam Szurlej
modelowanie, programowanie matematyczne, wytwarzanie energii elektrycznej, bezpieczeństwo energetyczne

8. Mikrogeneracja – aspekty różne, nieuwzględnione w polskiej legislacji

Microgeneration - aspects which are not included in polish legislation
 Krzysztof Billewicz
mikrogeneracja, mikrokogeneracja, ceny gwarantowane, odnawialne źródła energii

9. Zastosowania układów mikrokogeneracji gazowej w budynkach

Applications of gas supplied microcogeneration systems in buildings
 Janusz Skorek
mikrokogeneracja, paliwa gazowe, efektywność energetyczna i ekonomiczna

10. Próba określenia sprawności sprężarki i turbiny gazowej na podstawie danych pomiarowych

An attempt to determine the compressor and turbine efficiency based on measurement data
 Rafał Laskowski, Adam Smyk, Janusz Lewandowski
turbina gazowa, sprawność wewnętrzna sprężarki i turbiny gazowej, dane pomiarowe

11. Główne tendencje w procesie rozwoju turbiny gazowej

Gas turbines – main development tendencies
 Tadeusz Chmielniak
turbina gazowa, układy gazowo – parowe, recyrkulacja spalin, nadkrytyczne obiegi zamknięte z CO2

12. Konsekwencje termodynamiczne i ekonomiczne wprowadzenia do bloku energetycznego membranowej instalacji wychwytu gazu cieplarnianego (CO2)

Thermodynamic and economic consequences of introduction to power plant membrane capture of greenhouse gases (CO2)
 Katarzyna Janusz-Szymańska, Janusz Kotowicz
separacja CO2, modelowanie instalacji CC, graniczna cena sprzedaży energii elektrycznej

13. Porównanie termodynamiczne elektrowni gazowo - parowych bez i z wychwytem CO2

The thermodynamic comparison of combined cycle power plants without and with carbon capture installation
 Janusz Kotowicz, Marcin Job, Mateusz Brzęczek
układy gazowo – parowe, instalacja wychwytu CO2, oksy - spalanie

14. Porównanie ekonomiczne elektrowni gazowo - parowych bez i z wychwytem CO2

The economic comparison of combined cycle power plants without and with carbon capture Installation
 Mateusz Brzęczek, Marcin Job
elektrownie gazowo – parowe, instalacja wychwytu CO2, spalanie tlenowe

15. Stanowisko do badania kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin

Test stand for research of the condensation heat exchanger used in recovering heat from flue gas
 Tomasz Tietze, Piotr Szulc, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs
wymiennik ciepła, kondensacja, odzysk ciepła, ciepło odpadowe

16. Identyfikacja energetyczna stanów eksploatacyjnych gazowców typu Q-flex

Energy identification of Q-flex type gas carrier operational states
 Andrzej Adamkiewicz, Jakub Kucharski
zbiornikowiec LNG, stan eksploatacyjny, układ energetyczny, sprawność, bilans energetyczny

17. Jednostki transformatorowe 400/110 kV 450 MVA jako ważny element modernizacji i poprawy niezawodności krajowej sieci przesyłowej

Transformer units 400/110 kV 450 MVA as an important element of modernization and reliability enhancement of the polish transmission network system
 Piotr Kacejko, Piotr Miller, Marek Wancerz, Paweł Ziółek
bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego, modelowanie elementów systemu, transformatory energetyczne, obliczenia zwarciowe

18. Internet of things in smart grid environment

Internet rzeczy w środowisku sieci inteligetnych
 Bożena E. Matusiak, Jerzy S. Zieliński
Internet of Things, Web of Things, Smart Grid, Phasor Measurement Unit, Business Processes

19. Web server's performance prediction with using spatial econometric methods

Predykcja wydajności serwerów webowych z wykorzystaniem przestrzennych metod ekonometrycznych
 Leszek Borzemski, Anna Kamińska-Chuchmała
Web performance, smart metering, spatial prediction, spatial econometric methods

20. The gas consumption in households in Poland – case study

Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w polsce - studium przypadku
 Dorota Anna Krawczyk, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk
natural gas consumption, gas costs in EU