1. Funkcjonowanie systemu białych certyfikatów w Polsce

Functioning of the white certificate system in Poland
 Tadeusz Skoczkowski, Arkadiusz Węglarz, Tomasz Falkowski
białe certyfikaty, efektywność energetyczna, mechanizm wsparcia

2. Straty dobrobytu ekonomicznego na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce

Loss of economic welfare for retail electricity market in Poland
 Rafał Nagaj
elektroenergetyka, rynek detaliczny, dobrobyt ekonomiczny

3. Energia bierna a przepisy Unii Europejskiej

Reactive energy and regulations of European Union
 Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Jarosław Mirowski
energia bierna, standard IEEE 1459-2000, liczniki energii elektrycznej, instalacje oświetleniowe

4. Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego

Energy efficiency in aspects of energy supply security and environmental safety
 Waldemar Dołęga
efektywność energetyczna, bezpieczeństwo dostaw energii, bezpieczeństwo ekologiczne

5. Możliwości wykorzystania doświadczeń USA i Chin w tworzeniu systemu handlu emisjami SO2 w Polsce

The possible use of experience of the US and China in the creation of the SO2 emissions trading system in Poland
 Monika Mucha, Anna Nitkiewicz, Waldemar Muskała, Izabela Majchrzak-Kucęba, Wojciech Nowak
emisja SO2, system handlu uprawnieniami do emisji, monitoring

6. Opłaty przesyłowe węzłowe. Czy nadszedł już czas wdrożenia w Polsce?

Nodal transmission rates. Is it time to implement its in Poland?
 Henryk Kocot
taryfa przesyłowa, opłaty węzłowe

7. Wyższe harmoniczne napięć w sieci przesyłowej – uwarunkowania formalno-prawne a aspekty techniczne

Voltage harmonics in transmission power network – formal and legal conditions vs technical aspects
 Sławomir Cieślik
wyższe harmoniczne, jakość energii elektrycznej, harmoniczne w systemach elektroenergetycznych

8. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce – wybrane zagadnienia

Selected aspects of natural gas market liberalization in Poland
 Adam Szurlej, Jacek Kamiński, Wojciech Suwała
rynek gazu, liberalizacja, TPA, rynek energii elektrycznej

9. Spalanie gazów ziemnych niskokalorycznych w turbinach gazowych

Combustion of low calorific natural gas in gas turbines
 Rafał Ślefarski, Tomasz Dobski, Przemysław Grzymisławski, Michał Gołębiewski
spalanie gazów ziemnych niskokalorycznych, turbiny gazowe, stabilność płomienia, praca turbin w zmiennych warunkach, emisja tlenków azotu

10. Prognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej

Forecasting wind power generation using local methods and the nonlinear regression
 Tymoteusz Hossa, Wioletta Sokołowska, Karol Fabisz, Agata Filipowska
prognozowanie produkcji energii, generacja wiatrowa

11. Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych

Efficient management of wind farm power
 Paweł Pijarski, Adam Rzepecki, Michał Wydra
optymalizacja, dopuszczalna obciążalność prądowa, linia napowietrzna, farma wiatrowa, estymacja stanu

12. Małe elektrownie wodne jako źródło energii odnawialnej

Highly efficient small hydropower stations
 Paweł Pistelok, Robert Rossa
zespół prądotwórczy, hydrozespół, hydrogenerator, hydroelektrownia, energia odnawialna

13. Modelowanie niezawodności elektrowni fotowoltaicznych

Modeling of photovoltaic power plants reliability
 Piotr Marchel, Józef Paska
elektrownie fotowoltaiczne, niezawodność wytwarzania, modelowanie niezawodności, procesy Markowa

14. Projektowanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego

Design of waste heat condensing heat exchanger
 Paweł Rączka, Kazimierz Wójs
odzysk ciepła kondensacji, obliczenia wymiany ciepła i masy, wymiennik ciepła, ciepło odpadowe

15. Zastosowania w budynkach biurowych chłodziarek absorpcyjnych zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego z akumulatorem ciepła w źródle

Application of the absorption chillers in office buildings supplied from the district heating systems with thermal energy storage
 Ryszard Zwierzchowski, Marcin Malicki
system ciepłowniczy, produkcja ciepła i chłodu, chłodziarka absorpcyjna, akumulator ciepła

16. Badania eksperymentalne i numeryczne separacji CO2 membran polimerowych z zastosowaniem gazowej mieszanki wzorcowej

Research experimental and numerical of the separation CO2 of polymer membranes with the use of the gas- standard- mixture
 Grzegorz Wiciak, Katarzyna Janusz-Szymańska, Janusz Kotowicz
separacja tlenu, membrana polimerowa, modelowanie membran

17. Zagadnienie brykietowania węgla kamiennego koksowego

The issue of briquetting coking coal
 Kosturkiewicz Bogdan, Janewicz Andrzej, Magdziarz Aneta, Hryniewicz Marek, Bembenek Michał, Gara Paweł
brykietowanie, węgiel kamienny, prasy walcowe, termiczne zagospodarowanie

18. Enforcing privacy in smart grid communications

Zachowanie prywatności w komunicacji smart grid
 Christian Callegari, Sara De Pietro, Stefano Giordano, Michele Pagano, Gregorio Procissi
Smart Grid, Privacy, Secure Multiparty Computation, Secret Sharing

19. Internet of things in smart grid deployment

Internet rzeczy w środowisku sieci inteligetnych
 Marta R. Jabłońska
Internet of Things, smart grids, smart buildings

20. Forecast of internet network loads as a proposition to improving efficiency in communication of smart metering

Prognoza obciążeń w sieci internet jako propozycja umożliwiająca wzrost wydajności w komunikacji smart metering
 Anna Kamińska-Chuchmała
smart metering, Internet network loads, spatio-temporal forecast, geostatistical simulation methods