1. Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście założeń polityki energetycznej

An analysis of changes in the power generation fuel-mix: the energy policy context
 Adam Szurlej, Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński

2. Analiza sprawności elektrowni na parametry nadkrytyczne z cyrkulacyjnym kotłem fluidalnym typu OXY

Thermodynamic analysis of supercritical power plant with a fluidized bed boiler (CFB) OXY-type
 Aleksandra Dryjańska

3. Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia

Supervision over the operation of small electric energy sources in a low voltage network system
 Robert Jędrychowski

4. Sieci średniego i niskiego napięcia ze stacjami transformatorowymi SN/nN Z SF6

Medium and low voltage networks based on transformer substations mv/lv with SF6
 Jerzy Szkutnik

5. Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczną

The use of artificial neural networks to predict the electrical demand
 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Jerzy Kuta

6. Zastosowanie rozproszonych systemów czasu rzeczywistego do sterowania i monitoringu urządzeń w przemyśle energetycznym

Application of distributed real-time systems to control and monitoring of power engineering devices
 Marcin Sidzina, Jacek Rysiński

7. Optymalizacja jako element smart grid

Optimization as part of smart grid
 Błażej Olek, Michał Wierzbowski

8. Inteligentny system pomiarowy – rozwój standardu, przykładowe rozwiązania

Smart metering system - standard development, example solutions
 Zygmunt Kubiak, Andrzej Urbaniak

9. Chmura obliczeniowa jako rozwiązanie dla małych osd – możliwości i zagrożenia

Cloud computing as a solution for small dso – opportunities and threats
 Piotr Czerwonka

10. Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego

Energy security of urban and rural lubuskie land
 Maciej Dzikuć

11. Analiza wpływu poziomu mocy sygnałów radiowych na skuteczność akwizycji danych w sieciach wykorzystujących technologię WSN

Power level analysis radio signals on the effectiveness of data acquisition in networks using WSN technology
 Łukasz Zabłudowski, Bożydar Dubalski, Zdzisław Drzycimski

12. Wybrane systemy informatyczne w analizie eksperymentu na przykładzie badania termoluminescencji izolatorów SN

Selected computer systems in experiment analysis in case study of thermoluminescence of ceramic insulators of the medium voltage
 Rafał Sobota, Janusz Sowiński

13. Prognozowanie wydajności sieci Web za pomocą estymacyjnych metod krigingu

Web performance forecasting using kriging estimation method
 Leszek Borzemski, Anna Kamińska-Chuchmała

14. Czyste technologie gazowe – szansą dla Pomorza

Clean gas technology - opportunity for pomerania
 Paweł Ziółkowski, Witold Zakrzewski, Daniel Sławiński, Janusz Badur

15. Analiza redukcji emisji metanu z kopalń metanowych w Polsce na tle globalnych statystyk

Analysis of methane emission reduction from methane coal mines in Poland against global statistics
 Renata Patyńska

16. Ocena modeli do określania właściwości kalorycznych paliw stałych pod kątem ich zastosowania w bilansowaniu obiektów energetyki zawodowej – cz. I modelowanie oraz analiza procedur wyznaczania wartości opałowej biomasy

Evaluation of models for estimation of heating values of solid fuels and their test in full-scale combustion chambers. Part I: modeling and study of fuel analysis procedures
 Janusz Lasek, Krzysztof Głód, Krzysztof Kazalski, Marcin Janusz, Blanka Wilk

17. Ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego produkcji energii elektrycznej farmy wiatrowej

Profitability assessment of investment projects electrical energy wind production
 Suska - Szczerbicka Magdalena, Weiss Elżbieta

18. Heat transfer through fins of complex geometry

Wymiana ciepła przez żebra o złożonych kształtach
 Dawid Taler, Jan Taler, Marek Wojtas

19. Elastic demand in uplift minimizing pricing scheme: the study of non-convex, network constrained energy market

Elastyczność popytu w modelu wyceny minimalizującym rekompensaty: analiza obrotu przy dyskretnych zmiennych i ograniczeniach sieciowych
 Izabela Zoltowska

20. Last-mile smart grid communications based on hybrid technology as a reliable method of data acquisition and distribution

Sieci hybrydowe jako skuteczne rozwiązanie komunikacji segmentu telemetrycznego w systemach smart grid
 Piotr Kiedrowski, Bartosz Boryna and Tomasz Marciniak