1. Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010

Power generation system exploitation in poland in the years 1995-2010
 Henryk Kaproń, Zbigniew Połecki

2. Monitorowanie jako narzędzie wspomagające zarządzanie energią

Monitoring as a supporting tool for energy management
 Kazimierz S. Bieliński

3. Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej

The analysis of factors having an impact on economic viabilty of nuclear power plant
 Marcin Jaskólski

4. Różne wartości mocy biernej w układzie elektrycznym zasilanym napięciem odkształconym

Different values of reactive power in electrical system with distorted voltage
 Sławomir Bielecki

5. Ocena efektywności energetycznej podgrzewaczy regeneracyjnych wysokoprężnych bloku ciepłowniczego elektrociepłowni

Energy efficiency evaluation of high–pressure regenerative heater of heating block of heat and power station
 Bogdan Pojawa, Piotr Strumski

6. Ekologiczne korzyści spalania węgla w atmosferach modyfikowanych tlenem

Ecological advantages of coal combustion in oxygen-enriched atmospheres
 Monika Zajemska, Henryk Radomiak

7. Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla

Electricity production with negative carbon dioxide emission
 Łukasz Bartela, Dorota Mikosz

8. Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych

Heat losses of the district heating network during different operational conditions
 Adam Smyk, Zbigniew Pietrzyk

9. Pomiarowe oznaczanie sezonowej sprawności kotła

Measurement based determination of seasonal boiler efficiency
 Henryk Foit, Piotr Lubina

10. Badanie in situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym

Eficiency of heat recovery from ventilating air in single family house in situ test
 Maria Hurnik

11. Dokładność wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków na podstawie krótkich pomiarów

Accuracy of determining the energy performance of buildings based on short measurements
 Aleksandra Specjał

12. Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi

Numerical analysis of afterburning and cooling of the process gases from an electric furnace at a copper plant
 Adam Milejski, Henryk Rusinowski

13. Modelowanie matematyczne węglanowych ogniw paliwowych - przegląd

Mathematical modeling of molten carbonate fuel cell – a review
 Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski, Andrzej Miller

14. Analiza stanowisk interesariuszy projektu „Budowa podziemnego magazynu gazu Kosakowo”

The analysis of stakeholder positions in a project "construction of an underground gas warehouse kosakowo"
 Marcin W. Staniewski

15. Evaluation of the technical and economic consequences of selected operational works performed in rural low voltage electric power networks

Ocena skutków technicznych i ekonomicznych wybranych prac eksploatacyjnych wykonywanych na wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia
 Jan C. Stępień

16. Analysis of operating conditions for high performance heat exchanger with the finned elliptical tube

Analiza warunków pracy elementów ciśnieniowych kotła parowego
 Stanisław Łopata, Paweł Ocłoń

17. Numerical calculation of static pressure in turbine interblade passage

Obliczenia numeryczne ciśnienia statycznego w przestrzeni międzyłopatkowej turbiny gazowej
 Piotr Wais

18. Determination of kinetic parameters of pulverized coal in drop tube test facility

Określanie parametrów kinetycznych pyłu węglowego za pomocą „rury opadowej”
 František Hopan, Zuzana Mikulová, Jiří Horák