Ocena możliwości wykorzystania węgla z pirolizy metanu jako biokomponentu smarów plastycznych

Evaluation of possibility of using coal from methane pyrolysis as  biocomponent of plastic lubricants
Agnieszka Skibińska, Dariusz Sacha, Wojciech Krasodomski, Michał Wojtasik

  Streszczenie
  Przeprowadzono w laboratorium proces pirolizy metanu z wytworzeniem wodoru oraz węgla. Uzyskany materiał
  węglowy wykorzystano jako dodatek funkcyjny w smarach plastycznych, poprawiający właściwości smarne
  i przeciwzużyciowe. Zastosowano smary litowe, jako najpowszechniej stosowane. Porównano właściwości uzyskane
  w badaniu aparatem czterokulowym do właściwości analogicznych próbek smarów zawierających grafit naturalny.

  Wkrótce.