Analiza wpływu generacji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe na pobór mocy ze stacji elektroenergetycznej

Analysis of impact of electricity generation by wind farms on power consumption from power station
Janusz Buchoski, Wojciech Ostrowski

  Streszczenie
  Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, stawiająca za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej, obliguje państwa
  członkowskie do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednym z filarów przyszłego miksu energetycznego ma być energetyka
  wiatrowa na lądzie. W artykule opisano wpływ produkcji energii z turbin wiatrowych przyłączanych lokalnie do sieci
  średniego napięcia na pobór mocy. Analizie poddano wyniki pomiarowe ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV. Na obszarze
  analizowanego fragmentu sieci elektroenergetycznej przyłączone są 3 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 2,6 MW. Przy wykorzystaniu
  danych na temat wietrzności oraz charakterystyk mocy funkcjonujących turbin wiatrowych zamodelowano profil
  pracy jednostek w skali roku. W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono wpływ lokalnej produkcji energii z siłowni
  wiatrowych na profil pracy sieci elektroenergetycznej.

  Wkrótce.