Prawno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce

Legal and economic conditions of operation of energy clusters in Poland
Zdzisław Muras, Małgorzata Szalast-Piwińska

  Streszczenie
  W artykule przedstawiono wybrane prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania klastrów energii w Polsce.
  Celem opracowania jest przedstawienie zakresu regulacji prawnych decydujących o funkcjonowaniu klastrów energii w Polsce oraz, w jakim stopniu mogą być one wykorzystane dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego gospodarki lokalnej. Celem
  aplikacyjnym jest dostarczenie wniosków do zwiększenia zainteresowania potencjalnych uczestników, w tym jednostek samorządu
  terytorialnego, udziałem w klastrze energii.
  Analiza funkcjonowania klastra energii na przykładzie Płońskiego Klastra Energii wskazuje, że ekonomika takich przedsięwzięć
  bez wsparcia dużego przemysłu lub znacznego prywatnego kapitału inwestującego w OZE pozostawała niewystarczająca.
  Istnieje potrzeba dalszych pogłębionych analiz w zakresie systemowych zachęt dla uczestników klastra, w tym korelacji
  z innymi przepisami prawa.

  Wkrótce.