6. Analiza zamienności paliw stałych dla kotłów grzewczych małej mocy w aspekcie ich wskaźników ekonomicznych i ekologicznych

Analysis of solid fuel substitution for low power boilers in terms of economic and ecological indicators
 Dobrosława Kinalska, Bartosz Ciupek, Jarosław Bartoszewicz
kocioł grzewczy, paliwa, biomasa, ekologia, emisja
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Niniejsza praca naukowa dotyczy wyników badań związanych z analizą zamienności paliw stałych dla kotłów grzewczych małej mocy. Opracowanie skupia się na wskaźnikach ekologicznych oraz ekonomicznych wybranych paliw stałych konwencjonalnych i odnawialnych. Wyniki badań dają wgląd w proces spalania konkretnych paliw biomasowych w oparciu o analizę techniczną, a także badania emisji substancji szkodliwych. Otrzymane rezultaty badań cieplnych oraz emisyjnych posłużyły do określenia średnich stężeń masowych emitowanych substancji szkodliwych oraz do oszacowania średnich parametrów cieplnych kotła, takich jak moc, sprawność i temperatura spalin. Zestawienie zebranych parametrów umożliwiło stworzenie szerszego obrazu procesu spalania biomasy, określenie konsekwencji środowiskowych używania badanych wsadów oraz oszacowanie wpływu zmiany obecnie eksploatowanych paliw kopalnych na biomasę. Przedstawiona analiza ekonomiczna pozwoliła także zauważyć potencjał ekonomiczny w przypadku słomy z pszenicy jako paliwa biomasowego.