5. Analiza energetyczna dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wymagań wynikających z programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK)

Energy analysis for multi-family residential building to meet requirements of social and municipal housing program (BSK)
 Bartosz Radomski
budynek wielorodzinny, analiza energetyczna, efektywność energetyczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej działań koniecznych do wdrożenia dla zaprojektowanego zgodnie z WT 2021 budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Świdnica należącego do Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w celu spełnienia wymagań wynikających z aktualizacji programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Wymagania te dotyczą pożądanego standardu energetycznego dla którego wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie może przekraczać 52 kWh/(m2rok). Przeanalizowano łącznie 25 wariantów technicznych, w tym jeden pierwotnie zaprojektowany, z czego sześć w zakresie architektonicznym, osiem w zakresie instalacji sanitarnych oraz dziesięć w zakresie instalacji pozyskujących energię odnawialną. Nie wszystkie z analizowanych wariantów przyczyniły się do redukcji zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Wyłącznie 8 wariantów z 25 analizowanych pozwoliło uzyskać zadowalający wynik. Najniższą wartość współczynnik EP wynoszącą 13,45 kWh/(m2rok) uzyskano dla wariantu O10 polegającego na zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,78kWp, która pokrywa 100% dostępnej powierzchni dachu dla rozwiązania bazującego na wykorzystaniu jako źródła ciepła pompy ciepła typu glikol-woda z niskoparametrową instalacją centralnego ogrzewania i przepływowym sposobem podgrzewu CWU, a także z instalacją wentylacji mechanicznej wyciągowej higrosterowalnej. Wykazano, że stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.