1. Bilansowanie lokalne w systemie elektroenergetycznym

Local balancing in the power system
 Paweł Bućko
bilansowanie energii, Rynek Bilansujący, usługi regulacyjne, system elektroenergetyczny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Wprowadzenie rozliczeń rynkowych w handlu energią elektryczną wymusiło nowe podejście do krótkookresowego bilansowania energii w systemie elektroenergetycznym. Dla sprawnego funkcjonowania handlu energią, konieczne było wprowadzenie Rynku Bilansującego, łączącego realizację zadań technicznych i handlowych. Obecnie bilansowanie systemu rozwiązywane jest ogólnosystemowo. Decentralizacja procesu wytwarzania energii, rozwój niespokojnych źródeł odnawialnych, zwiększona rola prosumentów i stopniowa zmiana funkcji systemowej tzw. sieci dystrybucyjnych, powodują konieczność nowego podejścia do bilansowania systemu. Idą za tym nie tylko wyzwania techniczne, ale także organizacyjne i handlowe.