4. Ocena systemów wsparcia nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji w Polsce

Assessment of the support schemes for new high-efficiency cogeneration units in Poland
 Artur Leśniak, Tomasz Surma, Krzysztof Zamasz
systemy wsparcia, rynek mocy, aukcje, wysokosprawna kogeneracja, odnawialne źródła energii – OZE
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Celem artykułu jest przegląd najważniejszych regulacji dotyczących udzielania wsparcia dla nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji w Polsce. Wprowadzone systemy wsparcia z założenia miały doprowadzić do rozwoju jednostek wysokosprawnej kogeneracji, ich modernizacji i budowy nowych jednostek. Artykuł stanowi analizę obowiązujących regulacji krajowych, w szczególności systemów wsparcia: wysokosprawnej kogeneracji, rynku mocy oraz odnawialnych źródeł energii. Na podstawie zebranych danych statystycznych, dotyczących budowy nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji, dokonano oceny funkcjonowania tych systemów wsparcia.