1. Wyzwania stojące przed bilansowaniem energii elektrycznej w związku ze zmianami w polskim mixie energetycznym

Challenges of electricity balancing due to changes in the Polish energy mix
 Michał Rybiński, Piotr Dzierwa, Sebastian Kowalczyk, Katarzyna Kamińska
odnawialne źródła energii, bilansowanie systemu, elektrownie szczytowo-pompowe
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule omówiono zmiany zachodzące w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w związku ze zwiększającym się udziałem mocy zainstalowanej w Odnawialnych Źródłach Energii. Dokonano analizy produkcji dobowogodzinowej farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych oraz jej charakterystyki w poszczególnych miesiącach roku. Coraz większy udział niesterowalnej produkcji energii elektrycznej przez OZE powoduje wzrost ilości przypadków występowania dużego niezbilansowania na Rynku Bilansującym. W nadchodzących latach dojdzie do stopniowego wyłączania bloków węglowych, które obecnie pełnią rolę Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych i służą prawidłowemu bilansowaniu KSE. W związku z tym, większą rolę w bilansowaniu systemu będą musiały pełnić magazyny energii, bloki gazowe i inne źródła takie jak elektrownie wiatrowe. W artykule przedstawiono aktualną charakterystykę tych jednostek. Przedstawiono także plany inwestorów i instytucji państwowych w zakresie budowy nowych elektrowni szczytowopompowych i bloków gazowych. Zwiększenie mocy zainstalowanej tych jednostek jest niezbędne do prawidłowego bilansowania energii elektrycznej, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa KSE.