Analiza cieplna i wytrzymałościowa niskociśnieniowych zbiorników do magazynowania wodoru

Heat and stress analysis of low-pressure tanks for hydrogen storage
Jakub Ochmann, Mariola Jureczko, Szymon Zając, Michał Jurczyk

  Streszczenie
  W artykule przedstawiono analizy numeryczne wytrzymałości i warunków pracy niskociśnieniowych
  zbiorników z wodorkami metali (Metal Hydride Storage Tanks - MHS) przeznaczonych do magazynowania wodoru. Zbadano
  egzotermiczny proces napełniania zbiornika wodorem oraz endotermiczny proces jego rozładowania. Analizę termiczną
  zbiorników przeprowadzono bez stosowania dodatkowego chłodzenia/ogrzewania zbiornika (w zależności od badanego
  procesu) oraz z wykorzystaniem łaźni wodnej do regulacji temperatury obiektu. Równocześnie wyznaczono ilość ciepła
  powstającego w procesie napełniania zasobnika MH oraz jego deficyt przy jego opróżnianiu. Przedstawiono również wyniki
  numerycznej analizy stereomechanicznej konstrukcji zbiornika pod wpływem obciążeń statycznych. Symulacje numeryczne
  wykonano za pomocą oprogramowania ANSYS Mechanical i ANSYS Fluent. Uzyskane wyniki potwierdziły słuszność
  przyjętych założeń projektowych oraz uproszczeń w opracowywaniu modelu numerycznego zbiornika.

  Wkrótce.