2. Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zmian w polskich programach wsparcia i rozliczeniach prosumenckich

Cost-effectiveness of prosumer photovoltaic micro-installations in terms of application of polish support schemes
 Mirosław Kiełboń, Krzysztof Maźniewski
mikroinstalacja fotowoltaiczna, prosument, rentowność, systemy wsparcia
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące opłacalności budowy i eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zmian w polskim prawie oraz w uwarunkowaniach gospodarczych i finansowych dotyczących takich mikroinstalacji. Opisano zmiany w mechanizmach wsparcia prosumentów zaistniałe po wprowadzeniu nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii [2]. Na tej podstawie wykonano analizę techniczno-ekonomiczną przykładowych instalacji fotowoltaicznych z określeniem rentowności, biorąc pod uwagę mikroinstalacje prosumenckie, opisane uprzednio w artykule pt. „Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania polskich programów wsparcia”, opublikowanego w czasopiśmie „Rynek Energii” w 2021 roku [11]. Podobnie jak poprzednio, nie brano pod uwagę wytwórców profesjonalnych, których podstawową działalnością jest wytwarzanie energii elektrycznej. Głównym celem było wykazanie, w jakim stopniu systemy wsparcia prosumentów po zmianach Ustawy o OZE oddziałują na wskaźniki ekonomiczne decydujące o rentowności inwestycji typu mikroinstalacja fotowoltaiczna. Dodatkowym aspektem jest wskazanie, czy zastosowanie magazynu energii współpracującego z instalacją fotowoltaiczną podniesie, czy obniży jej rentowność.