8. Opracowanie metodyki korekty naciągów montażowych w rurociągach parowych po przekroczeniu okresu obliczeniowego eksploatacji w celu przedłużenia żywotności rurociągu

Development of methodology for correcting installation tensions in steam pipelines after design service life is exceeded in order to extend life of the pipeline
 Dariusz Mężyk
wytrzymałość, naprężenie, naciągi montażowe, eksploatacja
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Materiały konstrukcyjne używane w przemyśle energetycznym pracują w warunkach zmiennych naprężeń i temperatury oraz dodatkowo narażone są na oddziaływanie środowiska mediów roboczych. Czynniki te powodują w czasie eksploatacji istotne zmiany mikrostruktury materiałów i w rezultacie pogorszenie ich właściwości użytkowych. Proces ten jest nazywany degradacją strukturalną materiałów. Z chwilą zaistnienia takiej sytuacji należy poważnie się liczyć z możliwością zniszczenia elementu lub całej konstrukcji. . W praktyce oznacza to, że każda konstrukcja lub jej element mają okres bezpiecznej eksploatacji, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia katastroficznego zniszczenia powinno być utrzymane na możliwie jak najniższym poziomie.