8. Analiza uciążliwości hałasu turbin wiatrowych w środowisku pracy

Analysis of wind turbine noise annoyance in the working environment
 Dariusz Pleban
hałas, turbina wiatrowa, uciążliwość, stanowisko pracy, badanie ankietowe
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych nośników energii, tj. paliw kopalnych. Pozyskanie tej formy energii w Polsce wykazuje w ostatnich latach tendencję zwyżkową. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2019–2020 z 19,74 % do 21,60 %. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych, energii wiatru i z biopaliw ciekłych. W przypadku energii wiatru, stosowanie turbin wiatrowych, pomimo licznych zalet, wywołuje od wielu lat szereg pytań i wątpliwości z zakresu oddziaływania turbin na człowieka. Oddziaływanie to obejmuje wiele czynników, w szczególności hałas turbin wiatrowych. Hałas turbin wiatrowych postrzegany jest jako źródło uciążliwości dla osób zamieszkałych i pracujących w pobliżu farm wiatrowych. W celu dokonania oceny uciążliwości hałasu turbin wiatrowych wśród pracowników zatrudnionych w pobliżu farm wiatrowych zostało przeprowadzone badanie ankietowe.