6. Emisja tlenków azotu podczas współspalania biomasy stałej i RDF w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej

Nirogen oxides emission from biomass and RDF co-combustion in the circulating fluidized bed
 Rafał Rajczyk
tlenki azotu, RDF, paliwa alternatywne, biomasa stała, współspalanie, cyrkulacyjna warstwa fluidalna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono wyniki badań powstawania i emisji tlenków azotu z procesów współspalania biomasy i RDF w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym posiadającym kolumnę fluidyzacyjną o wysokości 5,7m i średnicy 0,1m. Współspalano dwa rodzaje biomasy stałej z paliwem typu RDF składającym się przede wszystkim z wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych i zrębek przy udziałach masowych RDF 0 – 100% w mieszaninie paliwowej, resztę stanowiła biomasa. Jako biomasę wykorzystano pelet z wierzby i pelet ze słomy. Badania prowadzono w temperaturze 850oC. Analiza paliw wykazała, że RDF zawierał około 3 razy więcej azotu niż badane biomasy. Zaobserwowano wzrost zawartości NO wraz ze wzrostem udziału RDF w mieszaninie paliwowej. Nie zaobserwowano istotnych różnic w zawartościach NO2, N2O oraz NH3. Stopień konwersji azotu paliwowego do badanych związków azotu spadał wraz ze wzrostem zawartości RDF w mieszaninie paliwowej.