5. Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC Oława

Technical and economical analysis of geothermal heat utilization in Oława’s heating plant
 Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Jakub Szymiczek, Krzysztof Szczotka, Piotr Michalak
energia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy (SPCDM), ciepłownia geotermalna, samowystarczalność energetyczna, studium wykonalności, LCoH
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Publikacja przedstawia wariantową analizę kosztów wytwarzania ciepła dla istniejącej miejskiej ciepłowni w Oławie. W analizie wzięto pod uwagę koszty wytwarzania dla istniejącego źródła ciepła – kotła węglowego oraz poddano analizie alternatywne warianty wytwarzania ciepła: wariant z zastosowaniem kotła gazowego oraz dwa warianty wykorzystania niskotemperaturowych wód geotermalnych wspomaganych absorpcyjnymi lub sprężarkowymi pompami ciepła. W artykule opisano warunki istniejącej ciepłowni oraz warunki geotermalne w mieście Oława. Analizę ekonomiczną uzupełnia obliczenie uśrednionego kosztu wytwarzania energii (LCoH) wraz z analizą wariantu wykorzystania możliwości finansowania inwestycji z środków NFOŚiGW.