4. Oczekiwania użytkowników w Portugalii, Holandii i Polsce wobec domowego systemu zarządzania energią i usługi active demand

Preferences of users in Portugal, the Netherlands and Poland for the home energy management and active demand response system
 Jarosław Kowalski, Bożena E. Matusiak
rynek energii, zarządzanie aktywną stroną popytową i elastycznością, badania społeczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule omówione zostały oczekiwania konsumentów energii elektrycznej w Polsce, Holandii i Portugalii odnośnie inteligentnego domowego systemu zarządzania energią (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności aktywnego zarzadzania popytem). Z punktu widzenia użytkownika bardzo duże znaczenie ma efektywność finansowa (oszczędności przewyższające wydatki na uruchomienie systemu) oraz prostota korzystania. Finalna efektywność systemu zależeć będzie od aktywnego uczestnictwa konsumentów, dlatego akceptacja technologii ma kluczowe znaczenie dla wprowadzenia rozwiązania w życie. Badania przeprowadzone dla projektu: „e-balance - balancing energy production and consumption in energy efficient smart neighbourhoods” pokazują, że na system zarządzania energią można patrzeć jak na maszynę społeczną, w której komponent społeczny (zaangażowanie użytkowników, ich dane itp.) jest nie mniej ważny niż rozwiązania technologiczne.