10. Analiza cen energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych w wybranych krajach Europy

 Henryk Kaproń, Anna Sawicka
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Tematem artykułu jest analiza historii cen energii elektrycznej dla odbiorców mieszkaniowych w wybranych krajach Europy ze szczególnym uwzględnieniem Polski, wraz ze wskazaniem najważniejszych czynników mających wpływ na ich kształtowanie oraz próbą identyfikacji podstawowych mechanizmów rządzących detalicznymi rynkami energii elektrycznej. W artykule omówiono uwarunkowania prawne wpływające na rynek energii elektrycznej na poziomie europejskim, przede wszystkim zapisy dotyczące kształtowania detalicznych cen energii. Następnie przedstawiono trendy w kształtowaniu cen energii dla odbiorców mieszkaniowych. Przedmiotem analizy są historia i różnice cen energii elektrycznej dla odbiorców domowych w wybranych krajach Europy, poparte opisem czynników kształtujących wartości trzech głównych komponentów cen, którymi są koszty związane z: wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej, funkcjonowaniem sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a także część związana z podatkami i innymi opłatami. W podsumowaniu wskazano m. in. podstawowe problemy na drodze zwiększania konkurencyjności detalicznych rynków energii elektrycznej i ich integracji na poziomie europejskim oraz określono potrzeby dalszych badań.