9. Czynniki rozwoju rynku bioenergii w Polsce i Ukrainie

 Artur Paździor, Kateryna Syrotiuk
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych elementów polityki energetycznej Ukrainy [5]. Realazacja tego celu, zwłaszcza w kontekście wykorzystania biomasy, umożliwi zmiększenie niezależnści energetycznej oraz przyczyni się do ograniczenia dewastacij środowiska naturalnego. Ukraina dysponuje znaczącym potencjałem biomasy (zwłaszcza rolniczej). Z analiz wynika, że wykorzystanie tego potencjału w wysokości ok. 27 mln ton biomasy rocznie, przyczyni się do zmniejszenia konsumpcji gazu ziemnego o 18% [8]. Skuteczna realizacja tego celu wydaje się jednak niemożliwa bez odpowiedniego zaangażowania państwa w finansowanie bioenergii. Celem artykułu jest ocena wsparcia rozwoju bioenergetyki w Polsce w kontekście możliwości aplikacji tego wsparcia w Ukrainie. Do realizacji celu wykorzystano publikacje literaturowe oraz analizy dotyczące rynku energii w badanych państwach. W oparciu o przeprowadzone badania możliwe będzie przeprowadzenie analizy SWOT polityki energetycznej realizowanej w obydwu państwach oraz zdiagnozowanie czynników rozwoju rynku bioenergii w Ukrainie.