4. Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej

 Waldemar Dołęga
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono problematykę intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej. Konieczność jej realizacji wynika bezpośrednio z krajowych uwarunkowań: formalno-prawnych, środowiskowych, społecznych, technicznych i ekonomicznych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego dla inwestycji sieciowych. Intensyfikacja wykorzystania infrastruktury sieciowej polega na: odpowiedniej lokalizacji źródeł wytwórczych i odbiorców likwidującej ograniczenia przesyłowe, modernizacji istniejących linii i stacji elektroenergetycznych zwiększających ich zdolności przesyłowe oraz wdrożeniu obciążalności dynamicznej, która pozwala na zwiększenie możliwości obciążeniowych istniejących linii przy uwzględnieniu rzeczywistych warunków atmosferycznych otoczenia przewodów roboczych. Przeanalizowano rozwiązania umożliwiające zwiększenie przepustowości termicznej linii napowietrznych w oparciu o monitoring obciążalności prądowej linii. Stanowi to jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości intensyfikacji wykorzystania zdolności przesyłowych istniejącej infrastruktury sieciowej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zastosowanie systemów monitoringu obciążalności prądowej linii umożliwia uwzględnienie zmienności ich obciążalności termicznych i stanowi sposób okresowego zwiększenia obciążalności gałęzi sieci. Obciążenia dynamiczne, w przypadku linii napowietrznych, zależą od lokalnych warunków atmosferycznych, a ich wartości maksymalne mogą przekraczać znacznie wartości obciążalności statycznych, uwzględniających jedynie zmienność sezonową tych warunków. W artykule przedstawiono charakterystykę procesu intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej i omówiono rozwiązania, które są lub mogą być stosowane w krajowym systemie elektroenergetycznym.