1. Chmury czy twarde stąpanie po ziemi

Clouds vs. Matter–Of–Fact
 Jacek Malko

2. Kształtowanie transgranicznych przepływów mocy z wykorzystaniem przesuwników fazowych

Cross-border power flow control by using phase shifting transformers
 Roman Korab, Robert Owczarek

3. Generacja rozproszona jako sterowne źródło napięcia i mocy biernej dla sieci średniego napięcia

Distributed generation as controlled source of voltage and reactive power for a medium voltage network
 Robert Małkowski

4. Efektywność ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz z instalacją CCS

Economic efficiency of an IGCC system integreted with CCS installation
 Katarzyna Janusz-Szymańska

5. Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego GazEla

Comparison of the economic efficiency of chp plants integrated with GazEla generator
 Aleksander Sobolewski, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Tomasz Iluk

6. Efektywność energetyczna pompy ciepła powietrze-woda pracującej w funkcji krzywej regulacji

Energy efficiency of the air-to-water heat pump working along with the heating curve
 Natalia Fidorów, Grzegorz Bartnicki

7. Wrocław i Opole – scenariusze dla rynku ciepła do 2025. wpływ prawa międzynarodowego i krajowego

Wrocław and Opole – scenarios for heat market till 2025. influence of international and national law
 Janusz Lichota, Zbigniew Plutecki

8. Diagnostyka i ocena efektów modernizacji ciepłowni miejskiej jako optymalizacji pracy kotłów wodnych

Diagnosis and assessment of the effects of urban heat modernize as optimization of water boilers’ work
 Dariusz Urbaniak, Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał

9. Analiza wpływu rozproszonych zasobników ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej

Analysis of influence distracted thermal energy storages on parameters of work of district heating network
 Andrzej J. Osiadacz, Małgorzata Kwestarz

10. Aspekty analitycznego monitorowania zużycia ciepła w lokalnej zbiorowości budynków

Aspects of the analytical heat consumption monitoring in local buildings’ population
 Piotr Lis, Anna Lis, Marek Janik

11. Wyznaczanie wymaganej mocy źródła ciepła na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku mieszkalnego

Measurement based determination of demanded power of heat source for thermal diagniostics of dwelling houses
 Henryk Foit, Agata Świerc

12. Zużycie energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym

Energy consumption for local heating in multifamily building
 Paweł Michnikowski

13. Rola ukształtowania kanału dolotowego na rozpływ pary w skraplaczu energetycznym

The role of the steam distribution inlet passage shape in a power condenser
 Artur Rusowicz

14. Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych

The impact on heat transfer process of helix angle of internal fins in both side finned tubes
 Artur Szajding, Tadeusz Telejko, Marcin Rywotycki, Monika Kuźnia

15. Polish day-ahead electricity market prices. Features analysis

Analiza czynnikowa cen dnia następnego na rynku energii elektrycznej w Polsce
 Viktorija Bobinaite, Aldona Juozapaviciene, Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski

16. Analysis of operating conditions for pressure components of steam boilers

Analiza warunków pracy wysokosprawnego wymiennika ciepła z rurami eliptycznymi ożebrowanymi
 Bohdan Węglowski, Paweł Ocłoń

17. Numerical modeling of convective steam superheaters

Numeryczne modelowanie konwekcyjnych przegrzewaczy pary
 Marcin Trojan, Dawid Taler

18. Solar drying facility as an element of the fuel treatment process in a waste-to-energy plant, especially fuelled with wastewater sludge

Suszarnia słoneczna jako element ciągu przygotowania paliwa do produkcji ciepła z odpadów komunalnych w szczególności osadów ściekowych
 Piotr Krawczyk, Krzysztof Badyda

19. Planning of maintenance intervals for power plant components including the unit costs of maintenance and risk

Planowanie okresów międzyremonowych elementów bloku energetycznego z uwzględnieniem jednostkowych kosztów obsługi i ryzyka
 Andrzej Rusin, Adam Wojaczek

20. The energy efficiency of a school building hybrid heating system with a heat pump. A case study

Efektywność energetyczna hybrydowego systemu ogrzewania budynku szkolnego z pompą ciepła. studium przypadku
 Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka

21. Impact of the use of the solar installation and a heat pump in a residential building on reduction of conventional energy consumption

Wpływ wykorzystania instalacji słonecznej i popmpy ciepła w budynku mieszkalnym na zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej
 Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik