1. Profile standardowe PTPiREE odbiorców taryfy G w świetle badań obciążenia elektrycznego odbiorców indywidualnych

Standard profiles of PTPiREE consumers settled according to G tariff referred to research on individual consumers’ electric load
 Ryszard Frąckowiak, Tomasz Gałan

2. Rozmyta analiza skupień punktów pomiarowych pobranej mocy biernej

Fuzzy clustering of reactive power consumption data
 Sławomir Bielecki

3. Analiza jakości napięcia elektrycznego w znowelizowanej normie EN 50160:2010

Analysis of voltage qualityin revised european standard EN 50160:2010
 Andrzej Pawlęga

4. Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii

Restoration of transmission network capability after line outages
 Jan Machowski, Piotr Kacejko, Piotr Miller

5. Efektywność jednocenowych, wielotowarowych aukcji o niejawnych ofertach: studium przypadku

Efficiency of uniform price, multi-commodity, closed-bid auctions
 Grzegorz Wiliński

6. Opodatkowanie międzynarodowego handlu energią elektryczną, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i świadectwami pochodzenia w Unii Europejskiej

Taxation of international electric energy and certificates of origin trading in European Union
 Paweł Kossecki

7. Pomiar kapitału intelektualnego w spółkach energetycznych

Intellectual capital measuring in the energy sector enterprises
 Marcin W. Staniewski, Piotr Szczepankowski

8. Porównanie metody dyskontowych przepływów gotówkowych i metody wyceny opcji realnych na przykładzie inwestycji farmy wiatrowej

Comparison of discounted cash flows and real options evaluation methods on the example of wind farm investments
 Paweł Włoch

9. Możliwość zastosowania obliczeń równoległych w elektroenergetyce

Possibility of parallel computing application in power engineering
 Marcin Drechny

10. Wyzwania regulacyjne związane z możliwością poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce

Regulatory challenges associated with exploration, extraction and production of hydrocarbons from unconventional deposits in poland
 Daniel Borkowski, Andrzej W. Jasiński, Maciej Kaliski, Andrzej P. Sikora, Jan Stefanowicz

11. Strefy bezpieczeństwa wokół gazociągów transportujących gaz ziemny, wodór i dwutlenek węgla

Safety zones around pipelines transporting natural gas, hydrogen and carbon dioxide
 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka

12. Upłynnianie i zgazowanie węgla sposobem na jego wykorzystanie w silnikach spalinowych i w energetyce

Use of coal liquefaction and gasification in combustion engines and power industry
 Tadeusz Olkuski

13. Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów ściekowych

Gaseous fuel production via sewage sludge gasification process
 Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk

14. Analiza porównawcza sezonowej energochłonności ogrzewania lokalnej zbiorowości budynków edukacyjnych

Comparative analysis of seasonal energy-consuming for heating in local educational buildings group
 Piotr Lis

15. Koncepcja diagnozowania układów wtryskowych wolnoobrotowych silników dwupaliwowych na statkach LNG typu „Q-FLex”

A conception of diagnosis dual-fuel injection systems of slow speed diesel engines on LNG “Q-FLEX” types of ships
 Artur Bejger, Tomasz Piasecki

16. Zagadnienia doboru parametrów części parowej układu gazowo-parowego typu Combined Cycle

Issues of combined cycle steam part parameter selection
 Krzysztof Badyda

17. Jakość procesu spalania gliceryny odpadowej i powstawanie szkodliwych emisji

Influence of the quality of combustion process of waste glycerin and formation of harmful emissions
 Andrzej Stępień, Marian Rosiński, Lucjan Furtak, Marek Wolszczak

18. Koncepcja wykorzystania fali termoakustycznej w procesie separacji CO2

The concept of using thermoacoustic wave in CO2 process separation
 Leszek Remiorz

19. Method of calculating energy losses in distribution networks

Metoda obliczania strat energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych
 Anna Gawlak, Radomir Gono, Stanislav Rusek, Jerzy Szkutnik

20. Optimization of electricity and heat generation in large CHP plant equipped with a heat accumulator

Optymalizacja produkcji energii elektrycznej i ciepła w dużej elektrociepłowni wyposażonej w zasobnik ciepła
 Wojciech Bujalski

21. System approach to the energy analysis of an integrated oxy-fuel combustion power plant

Podejście systemowe do analizy energetycznej zintegrowanego układu elektorwni ze spalaniem tlenowym
 Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz

22. Analysis of time components of malfunction duration in overhead medium voltage electric power lines

Analiza składników czasu trwania awarii linii napowietrznych średniego napięcia
 Jan C. Stępień

23. An installation for integrated utilisation of coal mine emissions of gas with a high concentration of methane, ventilation air and mine water

Instalacja integracyjnego zagospodarowania wysokometanowego gazu, powietrza wentylacji i wód dołowych emitowanych z kopalni
 Piotr Ostrowski