1. Scenariusze 3E (energia, ekonomika, ekologia): studia przypadku

Scenarios of 3E (energy. economics, environment): case studies
 Jacek Malko

2. Metodyka budowy scenariuszy źródeł wytwarzania energii elektrycznej dla potrzeb planowania rozwoju KSE

Scenario methodology of power generation sources for planning of national power system development
 Janusz Sowiński, Mieczysław Kwiatkowski

3. Rozwój energetyki jądrowej a bezpieczeństwo energetyczne

Nuclear energy development vs. energy security
 Maciej Kaliski, Paweł Frączek

4. Metodyka oceny kosztów wytwarzania energii elektrycznej

Assessment methodology for costs of electricity generation
 Józef Paska

5. Pożegnanie z energetyką rozproszoną, czyli uwagi do wybranych zapisów ustawy prawo energetyczne w wersji obowiązującej i proponowanej

Farewell to dispersed power generation or remarks on selected regulations of the energy law act in its operative version and the proposed one
 Piotr Kacejko, Piotr Miller

6. Energetyka wiatrowa w Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywa roku 2020

Wind energy in the European Union – current status and 2020 perspective
 Józef Paska, Tomasz Surma

7. Wpływ źródeł rozproszonych na pracę krajowego systemu elektroenergetycznego

Influence of distributed generation on Polish power system
 Henryk Kocot, Roman Korab

8. Niezawodność zasilania w lokalnych podsystemach elektroenergetycznych

Reliability of power in the local power subsystems
 Paweł Sowa, Joachim Bargiel, Tomasz Sierociński

9. Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej

Assessment of power system ability to connect new energy sources: part II – linear optimization of wind generation
 Marian Sobierajski, Piotr Kacejko, Sylwester Robak

10. Wybrane wyniki weryfikacji procedur ograniczania poboru mocy elektrycznej w trybie awaryjnym

Chosen results of verification of emergency procedures restricting power consumption
 Kazimierz S. Bieliński, Włodzimierz Bieliński

11. Agregacja wolumenu strat energii elektrycznej w transformatorach dla zadanych obszarów i przedziałów czasowych

Aggregation of the volume of the energy losses in transformers for the determined areas and time intervals
 Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk

12. Główne przyczyny występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym

Major drivers for price spikes’ occurrence on balancing market
 Jacek Sadowski, Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński

13. Rynek przetargów na dostawy energii elektrycznej - czyli instytucje publiczne w akcji

Customer item on the energy market
 Artur Dembny

14. Budowa i analiza rankingów spółek dystrybucyjnych z wykorzystaniem metod porządkowania linowego

Contruction and analysis of distribution companies rankings with usage of the linear ordering method
 Katarzyna Halicka

15. Dekompozycja cen na Towarowej Giełdzie Energii i jej wpływ na dokładności predykcji

Decomposition of prices of energy on the polish power exchange and its influence on prediction accuracy
 Michał Kolcun, Beata Rusek

16. Modele ARIMA do krótkoterminowego prognozowania obciążeń systemów elektroenergetycznych

Arima models for short-term load forecasting
 Grzegorz Dudek

17. Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych

Application of fuzzy cellular automata in task of spatial electric load forecasting
 Jacek Wasilewski

18. Prognozowanie zmian jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej zasilającej odbiorniki nieliniowe

Forecasting of power quality changes in distribution network feeding the nonlinear loads
 Marek Gała

19. Informatyka – niezbędny element funkcjonowania nowego systemu energetycznego

Information Technology – an essential element of the new energy system
 Konrad Świrski

20. Wpływ pola magnetycznego linii elektroenergetycznych 110 kV na dyspersję polaryzacyjną włókien światłowodowych w kablach OPGW i OPCC

Effect of the magnetic field of high-voltage 110 KV power line on the polarization mode dispersion of optical fibers in the OPGW and OPCC cables
 Sławomir Andrzej Torbus

21. Wpływ wybranych parametrów na sprawność kotła CFB typu oxy

Influence of selected parameters for a CFB oxy boiler efficiency
 Janusz Kotowicz, Aleksandra Dryjańska, Adrian Balicki

22. Aspekt ekologiczny spalania biomasy w kotłach rusztowych

Ecological aspect of biomass combustion in grate boiler
 Aneta Magdziarz, Małgorzata Wilk

23. Badania identyfikacyjne autonomicznego układu sterowania pracą ogniwa paliwowego FC-42/HLC-720W

Identification research on autonomic control system for FC-42/HLC-720W fuel cell
 Włodzimierz Ogulewicz

24. The investment process in the power supply industry

Procesy inwestycyjne w elektroenergetyce
 Waldemar Kamrat

25. The analysis of local renewable energy resources’ deployment in a smart grid implementation

Analiza uwarunkowań wdrażania odnawialnych źródeł energii w procesie implementacji sieci inteligentnych
 Marta R. Jabłońska

26. Short-term predictions of import prices of steam coal in Poland

Krótkookresowa predykcja cen importowych węgla energetycznego w Polsce
 Sławomir Śmiech, Monika Papież

27. Electricity transmission system operator under Polish law

Operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w prawie polskim
 Filip Grzegorczyk

28. Scaling of Lagisza 460MW supercritical CFB boiler hydrodynamics

Skalowanie aerodynamiki nadkrytycznego kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną lagisza 460MW
 Paweł Mirek