Artykuły - pełne wersje

Cena
Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi REC2012/33 6.00PLN
Badania efektywności akumulacji ciepła w materiale o zmiennej fazie REC2012/32 6.00PLN
Problemy wyznaczania chwilowej mocy nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej REC2012/31 6.00PLN
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych REC2012/30 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla REC2012/29 6.00PLN
Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego Gazela REC2012/28 6.00PLN
Zastosowanie mikro-wentylatora do recyrkulacji gazów anodowych w tlenkowym ogniwie paliwowym REC2012/27 6.00PLN
Modelowanie matematyczne węglanowych ogniw paliwowych – przegląd REC2012/26 6.00PLN
Zużycie energii a komfort cieplny dla różnych koncepcji rozdziału powietrza w klimatyzowanej auli REC2012/6 6.00PLN
Jak obniżyć koszty ogrzewania domu? REC2012/5 6.00PLN
Koszt ogrzewania domu jednorodzinnego wyposażonego w pompę ciepła – wstępne wyniki pomiarów REC2012/4 6.00PLN
Urzędowa regulacja obrotu ciepłem. Nowe trendy regulacji ciepłownictwa REC2012/3 6.00PLN
Perspektywy rozwoju systemów wytwarzania i użytkowania energii na potrzeby budownictwa REC2012/2 6.00PLN
Zarządzanie Strategiczne w przedsiębiorstwach energetycznych REC2012/1 6.00PLN
Badania in-situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym REC2012/7 6.00PLN
Diagnostyka instalacji wentylacji mechanicznej – podstawowe zadania i czynności REC2012/8 6.00PLN
Wpływ stanu ochrony cieplnej budynku na dokładność wyznaczania sezonowego zużycia ciepła metodą regresji REC2012/14 6.00PLN
Możliwość wykorzystania pomiarów ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym w jego ocenie energetycznej REC2012/13 6.00PLN
Wpływ wymiany powietrza na zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej REC2012/12 6.00PLN
Analiza strat cieplnych obiektu w aspekcie wykorzystania ciepła odpadowego z układu wentylacji przemysłowego kurnika dla brojlerów REC2012/11 6.00PLN
Wpływ parametrów geometrycznych gruntowych wymienników ciepła na efekty działania układu grzewczego z pompą ciepła REC2012/10 6.00PLN
Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych REC2012/9 6.00PLN
Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych RG2012/6 6.00PLN
Dobór optymalnego spadku ciśnienia w gazowych sieciach rozdzielczych RG2012/5 6.00PLN
Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Holandii RG2012/4 6.00PLN
2012 - perspektywy uwolnienia rynku gazu w Polsce RG2012/3 6.00PLN
Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce RG2012/2 6.00PLN
Aktualna sytuacja na europejskim rynku gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem krajów sąsiadujących z Polską RG2012/1 6.00PLN
Porównanie wielkości stref bezpieczeństwa wokół gazociągów transportujących gaz ziemny i dwutlenek węgla RG2012/7 6.00PLN
Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów ściekowych RG2012/8 6.00PLN
Koncepcja wykorzystania fali termoakustycznej w procesie separacji CO2 RG2012/14 6.00PLN
Poligeneracja dla szklarni RG2012/13 6.00PLN
Zużycie gazu ziemnego w domku jednorodzinnym RG2012/12 6.00PLN
Poprawa efektywności pracy układów kogeneracyjnych poprzez zastosowanie instalacji ORC RG2012/11 6.00PLN
Instalacja integracyjnego zagospodarowania wysokometanowego gazu, powietrza wentylacji i wód dołowych emitowanych z kopalni RG2012/10 6.00PLN
Wykorzystanie biogazu ze składowisk odpadów jako zadanie samorządu terytorialnego RG2012/9 6.00PLN
Zarządzanie energią w gminie w aspekcie realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego ZET2012/8 6.00PLN
Zarządzanie rozwojem OZE w gminie ZET2012/7 6.00PLN
Zarządzanie energią w mikrosystemach elektroenergetycznych ZET2012/6 6.00PLN
Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych ZET2012/5 6.00PLN
Własności niezawodnościowe głównych urządzeń przesyłowych sieci średniego napięcia ZET2012/4 6.00PLN
Wpływ reklozerów na prace sieci średniego napięcia ZET2012/3 6.00PLN
Monitorowanie jakości energii elektrycznej w krajowej sieci przesyłowej ZET2012/2 6.00PLN
Analiza wyniku finansowego spółek dystrybucyjnych ZET2012/1 6.00PLN
Porównanie zastosowań geostatystycznych metod symulacyjnych w przestrzennym prognozowaniu obciążeń w sieci elektroenergetycznej i Internet ZET2012/9 6.00PLN
Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w sieciach teleinformatycznych wykorzystujących protokół IPv6 ZET2012/10 6.00PLN
Badania własności separacji CO2 membrany kapilarnej polimerowej ZET2012/18 6.00PLN
Determinanty tworzenia subregionów gospodarowania odpadami a zarządzanie energią pozyskaną w procesie ich termicznego przekształcania ZET2012/17 6.00PLN
Transient states of hybrid wind-gas power plant in distribution network ZET2012/16 6.00PLN
Forecasting short-term Russian export coal prices ZET2012/15 6.00PLN

Strony