Artykuły - pełne wersje

Cena
Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła REC2013/1 6.00PLN
Wyznaczanie straty promieniowania kotła wodnego z wykorzystaniem techniki termowizyjnej REC2013/6 6.00PLN
Opracowanie regresyjnych charakterystyk energetycznych bloku ciepłowniczego z wykorzystaniem wyników pomiarów eksploatacyjnych REC2013/7 6.00PLN
Wykorzystanie metod analizy skupień do segmentacji potencjalnych odbiorców gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw dla instalacji LNG w małej skali REC2013/12 6.00PLN
Zagadnienie brykietowania węgla kamiennego koksowego REC2013/11 6.00PLN
Analiza jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu – studium przypadku REC2013/10 6.00PLN
Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła REC2013/9 6.00PLN
Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze REC2013/8 6.00PLN
Analiza ekonomiczna integracji nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej z instalacją separacji CO2 oraz turbiną gazową RG2013/7 6.00PLN
Wykorzystanie metody Servqual do badania satysfakcji klientów punktu obsługi indywidualnego klienta dystrybucji gazu RG2013/6 6.00PLN
Aspekty ekologiczne pracy sieci rozdzielczych RG2013/5 6.00PLN
Usługi inżynierskie przy projektowaniu i budowie gazociągów - globalne doświadczenia i wyzwania RG2013/4 6.00PLN
O produkcji gazu skroplonego w Rosji RG2013/3 6.00PLN
Ekonomiczne aspekty pozyskania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego RG2013/2 6.00PLN
Polski rynek gazu w świecie łupków RG2013/1 6.00PLN
Wyznaczenie maksymalnej sprawności obiegu zeroemisyjnej turbiny gazowo-parowej RG2013/8 6.00PLN
Miernik do pomiaru strumienia i ilości masy oraz energii gazu ziemnego w rurociągach dostawczych RG2013/9 6.00PLN
Wykorzystanie gazu węglowego jako źródło paliwa dla metalurgii RG2013/16 6.00PLN
Porównanie bilansów energetycznych różnych kolektorów słonecznych RG2013/15 6.00PLN
Bilans energetyczny przerobu odpadów metalurgicznych w plazmie RG2013/14 6.00PLN
Metodyka pomiaru zaburzeń jednorodności mieszaniny azotu i CO2 wywołanych falą akustyczną RG2013/13 6.00PLN
Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Polsce i Republice Czeskiej RG2013/12 6.00PLN
Energetyczny aspekt zastosowania wstępnej obróbki paliwa w rozpylaczach silników polskiej floty rybackiej RG2013/11 6.00PLN
Analiza struktury floty statków do przewozów LNG RG2013/10 6.00PLN
Dynamika akumulacji ciepła kul PCM ZET2013/6 6.00PLN
Modelowanie osiągów niskoemisyjnych ogniw paliwowych za pomocą modeli matematycznych typu CFM ZET2013/5 6.00PLN
Efektywna gospodarka biogazem w oczyszczalni ścieków ZET2013/4 6.00PLN
System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych ZET2013/3 6.00PLN
Neuronowe prognozowanie procesu na przykładzie emisji wyładowań niezupełnych w silniku ZET2013/2 6.00PLN
Koncepcja programowalnego ogranicznika mocy z wejściem impulsowym ZET2013/1 6.00PLN
Zastosowanie wykładnika Hursta do poprawy dokładności krótkoterminowych prognoz obciążenia farmy wiatrowej ZET2013/7 6.00PLN
Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight ZET2013/8 6.00PLN
Wybrane aspekty planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej ZET2013/9 6.00PLN
Analiza rozwoju sieci dystrybucyjnej przy wykorzystaniu linii tymczasowej ZET2013/10 6.00PLN
Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych ZET2013/11 6.00PLN
Systemy kontroli zużycia energii w instalacjach oświetleniowych ZET2013/12 6.00PLN
Bezpieczeństwo systemów akwizycji danych warunkiem rozwoju rozwiązań smart metering ZET2013/13 6.00PLN
Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez chłodzenie elementów elektronicznych ZET2013/14 6.00PLN
Eksperymentalna weryfikacja wykorzystania termowizji do wyznaczania mocy cieplnej urządzeń grzewczych REC2012/23 6.00PLN
Pomiarowe wyznaczanie sezonowej sprawności kotła REC2012/22 6.00PLN
Osady ściekowe źródłem energii REC2012/21 6.00PLN
Ocena wykorzystania kompozycji paliw ciekłych zawierających glicerynę w kotłach małej mocy z palnikami gazodynamicznymi REC2012/20 6.00PLN
Wpływ wstępnego suszenia węgla brunatnego na pracę kotłów energetycznych typu BB-1150 i CFB-672 REC2012/19 6.00PLN
Wyznaczanie sprawności spalania kotła za pomocą metody pośredniej z wykorzystaniem tzw Wzorów Siegerta REC2012/18 6.00PLN
Spalanie tlenowe w zastosowaniu do istniejącego kotła pyłowego REC2012/17 6.00PLN
Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego REC2012/16 6.00PLN
Analiza możliwości stosowania metody regresji liniowej do obliczeń sezonowego zużycia ciepła na podstawie wyników krótkoterminowych REC2012/15 6.00PLN
Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych REC2012/24 6.00PLN
Koncepcja energetycznego wykorzystania wywaru gorzelnianego REC2012/25 6.00PLN
Określanie parametrów kinetycznych pyłu węglowego za pomocą „rury opadowej” REC2012/34 6.00PLN

Strony