Artykuły - pełne wersje

Cena
Równowaga ceny ciepła REC2014/1 6.00PLN
Analiza energii z odnawialnych nośników ZET2015/12 6.00PLN
Analiza zmian w produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni w Białymstoku ZET2015/11 6.00PLN
Badania temperaturowe i analiza współpracy układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem gazowym ZET2015/10 6.00PLN
Symulacja pracy i analiza współpracy układu μCHP Z magazynami Energii ZET2015/9 6.00PLN
Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym ZET2015/8 6.00PLN
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową ZET2015/7 6.00PLN
Matematyczne ujęcie extra profitów uzyskiwanych przez spółki obrotu energią ZET2015/6 6.00PLN
Potencjał oszczędności energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych ZET2015/5 6.00PLN
Badanie charakterystyk użytkowych źródeł światła w kontekście sterowania inteligentnym systemem oświetlenia ulicznego ZET2015/4 6.00PLN
Monitorowanie czynne procesu oświetlania ulicznego ZET2015/3 6.00PLN
Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej ZET2015/2 6.00PLN
System monitorowania hurtowych rynków energii i gazu wprowadzony rozporządzeniem REMIT - analiza obowiązków uczestników rynku ZET2015/1 6.00PLN
Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczne Niemiec RG2014/7 6.00PLN
Metody szacowania ryzyka i jego pomiar w eksploatacji gazociągów RG2014/6 6.00PLN
Ocena wzrostu ryzyka transportu gazów spowodowanego korozją rurociągów RG2014/5 6.00PLN
Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku RG2014/4 6.00PLN
Doświadczenia z funkcjonowania hurtowego rynku gazu w Polsce RG2014/3 6.00PLN
Rodzaje umów – podstawowego instrumentu akwizycji klienta na rynku gazu, na podstawie doświadczeń rynku energii elektrycznej RG2014/2 6.00PLN
Rodzaje rynków (szczebli oraz segmentów) w zliberalizowanym sektorze gazowym RG2014/1 6.00PLN
Probabilistyczna ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo RG2014/8 6.00PLN
Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej dla inteligentnego opomiarowania RG2014/9 6.00PLN
Ocena przyzwyczajeń Polaków oraz korzystania z wentylacji i klimatyzacji w świetle badań ankietowych RG2014/10 6.00PLN
Możliwości dostosowania istniejących bloków gazowo-parowych do utylizacji gazu niekonwencjonalnego w tym gazu łupkowego RG2014/17 6.00PLN
Wytwarzanie energii w blokach gazowo – parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna RG2014/16 6.00PLN
Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego na bazie bezkorbowego silnika stirlinga RG2014/15 6.00PLN
Analiza porównawcza produkcji tlenu w tlenowni kriogenicznej i hybrydowej RG2014/14 6.00PLN
Analiza wykorzystania ciepła chłodzenia sprężanego gazu dla zasilania obiegu Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym RG2014/13 6.00PLN
Wykorzystanie energii odpadowej gazu konwertorowego w układach z kotłem wielopaliwowym oraz układach kogeneracyjnych z turbiną gazową i silnikiem tłokowym RG2014/12 6.00PLN
Stan i perspektywy rozwoju technologii turbin gazowych oraz bloków gazowo-parowych RG2014/11 6.00PLN
Mikrogeneracja – aspekty nieuwzględnione w polskiej legislacji ZET2014/7 6.00PLN
Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski ZET2014/6 6.00PLN
Straty dobrobytu ekonomicznego na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce ZET2014/5 6.00PLN
Uwarunkowania środowiskowe procesu planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej ZET2014/4 6.00PLN
Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego ZET2014/3 6.00PLN
Sektorowa analiza efektywności energetycznej ZET2014/2 6.00PLN
Inteligentne zarządzanie zużyciem energii ZET2014/1 6.00PLN
Dyspozytorskie systemy telekomunikacyjne podziemnego zakładu górniczego ZET2014/8 6.00PLN
Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN ZET2014/9 6.00PLN
Aspekty eksploatacji tub LED w świetle wymagań przepisów i norm UE ZET2014/16 6.00PLN
Projektowanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego ZET2014/15 6.00PLN
Stanowisko do badania kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin ZET2014/14 6.00PLN
Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe ZET2014/13 6.00PLN
Prognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej ZET2014/12 6.00PLN
Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych ZET2014/11 6.00PLN
Założenia do projektowania marszrut rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii ZET2014/10 6.00PLN
Analiza efektywności pracy układu solarnego wspomagającego kotły węglowe REC2013/5 6.00PLN
Wodno-powietrzny układ ogrzewania budynku z ceramicznym akumulatorem ciepła REC2013/4 6.00PLN
Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali uzależnione od rzeczywistego zużycia energii dla ogrzewania w budynkach wielorodzinnych REC2013/3 6.00PLN
Społecznie odpowiedzialna energetyka REC2013/2 6.00PLN

Strony