1. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce

Legal and economic conditions of operation of energy clusters in Poland
Zdzisław Muras, Małgorzata Szalast-Piwińska
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

2. Poprawa elastyczności pracy elektrowni szczytowo-pompowych poprzez wprowadzenie systemu pracy w zwarciu hydraulicznym

Increasing the operation flexibility of pumped storage power plants using a hydraulic short-circuit operation system
Mariusz Lewandowski, Maciej Kaniecki, Adam Adamkowski, Arkadiusz Kamiński, Stanisław Lewandowski, Katarzyna Trojanowska
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

3. Analiza wpływu generacji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe na pobór mocy ze stacji elektroenergetycznej

Analysis of impact of electricity generation by wind farms on power consumption from power station
Janusz Buchoski, Wojciech Ostrowski
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

4. Kierunki rozwoju automatyki stacji elektroenergetycznych

Development directions of power station automation
Robert Jędrychowski
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

5. Analiza pracy układu magazynowania energii elektrycznej w kawernach solnych w stanach nieustalonych

Analysis of operation of energy storage system in salt caverns in transient states
Marcin Wołowicz, Maciej Kłopociński, Piotr Krawczyk, Giuseppe De Lorenzo
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

6. Metody utylizacji instalacji fotowoltaicznych – przegląd możliwości i ich ograniczeń wraz z oceną skali problemu

Methods of photovoltaic panels’ utilization – an overview of the solutions and their limitations along with an assessment of the problem’s scale
Aleksandra Różańska, Krzysztof Badyda
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

7. Walidacja reaktora zgazowania biomasy odpadowej w technologii waste-to-fuel w programie EBSILON professional

Biomass gasification reactor validation in Ebsilon professional program
Janusz Kotowicz, Łukasz Bőhm, Mateusz Brzęczek
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

8. Wpływ metod projektowania oraz geometrycznych parametrów spiralnego kanału zbiorczego na pracę pompy

Impact of design methods and geometric parameters of volute casing on pump operation
Anna Chernobrova, Piotr Szulc, Oleksandr Moloshnyi
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

9. Ocena możliwości wykorzystania węgla z pirolizy metanu jako biokomponentu smarów plastycznych

Evaluation of possibility of using coal from methane pyrolysis as  biocomponent of plastic lubricants
Agnieszka Skibińska, Dariusz Sacha, Wojciech Krasodomski, Michał Wojtasik
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

10. Principles of an integrated approach to improving the efficiency of RES use for low-power decentralized consumers


Ruslan Akhambayev, Saulesh Minazhova, Amangeldy Bekbayev, Assel Zhumatova, Dinara Ussipbekova
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

11. Reduction of volumetric loss in centrifugal pumps due to innovative balance hole arrangement

Redukcja starty objętościowej w pompach wirowych przez nowatorski układ otworów odciążających
Krzysztof Karaśkiewicz, Łukasz Złoty
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

12. Recent advances in hydrogen dual-fuel conversion of diesel engines: a literature review

Konwersja silników wysokoprężnych na współzasilanie wodorem: przegląd literatury
Michał Grzebyk, Tomasz Hardy, Jędrzej Matla, Andrzej Kaźmierczak
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024