1. Wodór jako brakujące ogniwo?

Hydrogen as a missing link?
 Marek Garbicz
wodór, odnawialne źródła energii, dekarbonizacja, magazynowanie energii

2. Ekonomiczne i techniczne skutki przepływu mocy biernej z obiektów wyposażonych w zaawansowane układy elektroniczne

Economic and technical effects of reactive power flow from facilities equipped with advanced electronic systems
 Sylwester Adamek, Piotr Kacejko, Marek Wancerz
kompensacja mocy biernej, opłaty karne, moc bierna pojemnościowa, kompensatory

3. Optymalizacja przepływu wody chłodzącej dla niskich obciążeń bloku kondensacyjnego z uwzględnieniem bloków ciepłowniczych

Cooling water mass flow optimization for low load of condensing turbine including CHP turbine
 Ewa Dobkiewicz-Wieczorek
woda chłodząca, turbina kondensacyjna, blok ciepłowniczy

4. Stanowisko pomiarowe do wyznaczania parametrów przepływu wody w rurociągach

Position for determining water flow parameters in pipelines
 Sławomir Andrzej Torbus, Michał Grzembski, Karol Prałat
pomiar przepływu, współczynnik przepływu, liczba Reynoldsa

5. Analiza ryzyka i bezpieczeństwa pracy odpylacza elektrostatycznego jako elementu procesu rozpoznawania stanu technicznego

Risk and safety analysis of electrostatic precipitator as an element of the technical condition recognition process
 Aleksandra Czajkowska
analiza ryzyka i bezpieczeństwa, obiekt techniczny, elektrofiltr, macierz ryzyka, ocena ryzyka

6. Analiza przydatności różnych rodzajów filtrów do oczyszczania powietrza z pyłów w dużych aglomeracjach miejskich

Analysis of different types of filters suitable for air purification in large cities
 Adam Ruciński, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Maciej Jaworski, Rafał Laskowski, Grzegorz Niewiński
oczyszczanie powietrza, filtracja, pomiary poziomu zanieczyszczeń, pyły, PM2,5, PM10

7. Analiza wpływu cen pozwoleń do emisji CO2 oraz cen energii elektrycznej na koszty produkcji ciepła w źródłach skojarzonych

Analysis of impact price of CO2 emission allowances and prices of electricity on cost of heat production in cogeneration sources
 Aleksandra Otawa
źródła skojarzone, koszt produkcji ciepła, koszty uprawnień do emisji CO2

8. Innowacyjna oferta wielofunkcyjnych deemulgatorów do odsalania ropy naftowej w elektrodehydratorach w rafineriach

Innovative offer of multifunctional oil demulsifiers for electrodehydrators in refineries
 Barbara Gaździk
deemulgator, chlorki, odsalanie, rafineria, ropa

9. Technical diagnosis as an important engineering tool of electrical power facilities

Diagnoza techniczna jako ważne narzędzie inżynierii obiektów elektroenergetycznych
 Adam Baryłka, Jerzy Obolewicz
diagnostics, technical objects, electrical engineering objects

10. On the issue of waste-free combustion of ekibastuz coal and utilization of carbon dioxide in waste gases

Bezodpadowe spalania węgla ekibastuz i utylizacja dwutlenku węgla w gazach odlotowych
 Bayandy I. Dikhanbaev, Artur Rusowicz, Arystan B. Dikhanbaev, Ibray Sultan
carbon dioxide, reactor inversion phase, zinc distillation, ash waste, germanium, gallium sublimates

11. Biomass of natural floodplains as an eco-innovative element of civic energy in the context of social perception of prosumer

Biomasa naturalnych łąk zalewowych, jako ekoinnowacyjny element energetyki obywatelskiej w kontekście społecznej percepcji prosumpcji
 Krzysztof Kud, Aleksandra Badora
prosumency, net metering, biomass, natural alluvial meadows, eco-innovations