1. Perspektywy rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego w Polsce

Natural gas electricity generation development perspectives in Poland
Bolesław Zaporowski
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

2. Greening gas – element rozwoju regionalnego oraz sektora dystrybucji gazu

Greening gas – element of the regional development and gas distribution sector
Wojciech Grządzielski, Sylwia Gładysz
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

3. Dezintegracja substratów biologicznych przed procesem fermentacji. Przegląd stosowanych technologii

Disintegration of biological substrates before fermentation process. Review of applied technologies
Michał Stępień, Piotr Krawczyk, Marcin Wołowicz, Aleksandra Mikołajczak
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

4. Termodynamiczny model elektrociepłowni gazowo-parowej

Thermodynamic model of CCGT
Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

5. Pomiary na stanowisku laboratoryjnym układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga zasilanym gazem ziemnym

Laboratory stand of microcogeneration unit based on Stirling engine fueled with natural gas for measurements of thermal power
Wojciech Uchman, Janusz Kotowicz, Leszek Remiorz
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

6. Produkcja chłodu z ciepła sieciowego

Cooling production from district heating system
Michał Twaruszka
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

7. Problemy wykonywania audytów energetycznych w obiektach przemysłowych

Problems of performing energy audits in industrial facilities
Paweł Bućko, Izabela Sadowska
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

8. Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej

Threats and challenges for national transmission network
Waldemar Dołęga
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

9. Energetyczna infrastruktura krytyczna w Polsce – perspektywy i zagrożenia

Energetic critical infrastructure in Poland - perspectives and threats
Sylwia Zakrzewska, Agnieszka Gil-Świderska
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

10. Specyfika formuły naliczania opłat za użytkowanie energii biernej w Polsce

Specificity of formula for calculating charges for reactive power using
Sławomir Bielecki
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

11. Funkcjonowanie wielu wyznaczonych operatorów na krajowym rynku energii elektrycznej

Many nominated energy market operators functioning on domestic electricity market
Sebastian Krupiński, Mariola Juszczuk, Kamil Smolira, Józef Paska
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

12. Future benefits offered by smart grids require new energy market development

Przyszłe korzyści oferowane przez smart grid wymagają utworzenia nowego rynku energii
Jerzy Stanisław Zieliński
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

13. Natural gas demand forecasting for business customers

Prognozowanie zużycia gazu naturalnego przez klientów biznesowych
Piotr Pawłowski
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018

14. Biofuel cluster: reasons for action and benefit


Sergej Vojtovic, Valentinas Navickas, Mantas Svazas
opublikowany w: Rynek Energii 5(138)/2018