1. Jak kształtują się opłaty za zużycie energii biernej według polskiego systemu rozliczeń?

How are charges for the use of reactive energy formed in the Polish pricing system?
Rafał Pruszyński, Sławomir Bielecki
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

2. Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zużycie energii elektrycznej w Polsce

Impact analysis of electromobility development on Poland’s electricity consumption
Krystian Krupa, Jacek Kamiński
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

3. Optymalizacja lokalizacji pomiarów w redundantnym systemie pomiarowym procesu konwersji energii – studium przypadku

Optimization of measurements location in redundant measurements systems of energy conversion process – case study
Marcin Szega
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

4. Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznym

The concept of statistical process control application in the energy sector
Piotr W. Saługa, Jacek Kamiński, Radosław Kapłan, Paweł Grzesiak
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

5. Elektrownie gazowo-parowe z zaawansowanymi technologiami niskoemisyjnymi

A combined cycle power plants with advanced low emission technologies
Janusz Kotowicz, Marcin Job, Mateusz Brzęczek
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

6. Małe turbiny parowe dla energetyki rozproszonej – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne

Small steam turbines for distributed power generation - technical and economic conditions
Kryłłowicz Władysław, Kantyka Krzysztof
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

7. Badania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z żelem krzemionkowym i wodą jako parą czynników roboczych

Performance investigation of adsorption based chiller with silica gel - water as working pair
Adam Szelągowski, Andrzej Grzebielec
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

8. Efekty energetyczne modernizacji pomp wody chłodzącej

Energy effects of cooling water system modernization
Bogusław Marczewski, Antoni Salij
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

9. Stan rozwoju technologii spalania tlenowego

Current development of oxy-fuel combustion technology
Tomasz Czakiert
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

10. Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej

Numerical simulations of biomass combustion in chemical looping system
Anna Żyłka, Jarosław Krzywański, Tomasz Czakiert, Kamil Idziak, Marcin Sosnowski, Karolina Grabowska, Wojciech Nowak
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

11. Zjawisko chłodzenia termoakustycznego – koncepcja stanowiska badawczego

Thermoacoustic cooling phenomenon – test stand conception
Sebastian Michalski, Krzysztof Grzywnowicz, Leszek Remiorz
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

12. Utylizacja popiołów lotnych w niskokosztowe sorbenty

Utilization of fly ash as low-cost adsorbents
Aleksandra Ściubidło
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

13. Results of the use of a new design thermometer for measuring the transient temperature of superheated steam in the boiler

Wyniki zastosowania termometru o nowej konstrukcji do pomiaru nieustalonej temperatury pary przegrzanej pary w kotle
Magdalena Jaremkiewicz, Dawid Taler
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017

14. CHP plant thermal power increase options

Możliwości zwiększenia mocy ciepłowniczej elektrociepłowni
Wojciech Bujalski, Kamil Futyma, Magda Nowicka
opublikowany w: Rynek Energii 6(133)/2017